Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Systems of the Central and Eastern European Countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACL
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Political Systems of the Central and Eastern European Countries
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem pierwszej części zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi cechami systemów politycznych oraz pokazanie głównych przyczyn i sposobów transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej. Druga, główna część kursu poświęcona jest systemom politycznym wybranych krajów Europy Wschodniej. Celem zajęć jest ukazanie rozwiązań konstytucyjnych przedstawionych w świetle wzorców stosowanych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej pozycji najważniejszych organów państwa w przyjętym podziale władzy, ich kompetencjach i strukturze administracyjnej. Kurs przedstawia genezę i ewolucję omawianych instytucji w dobie przemian ustrojowych oraz porusza problemy recepcji prawa konstytucyjnego istniejącego w krajach zachodnich w systemach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj kursu - fakultatywny, specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów / sem. - rok IV / sem. VII.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych w podziale na formy prowadzenia zajęć – 16 godzin wykładu

Metody nauczania - wykład klasyczny, konsultacje, zadania e-learningowe.

Punkty ECTS – 4.

Bilans pracy studenta – udział w zajęciach 8 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 8 godz. e-learning) 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin – 2 godz. Łącznie: 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Literatura:

A. Olechno, Political Systems of The Central and Eastern European Countries, Białystok 2012;

Teksty konstytucji wybranych krajów – źródła internetowe (np. www.constituteproject.org);

K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03: ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji systemu rządów Europy Wschodniej – zadania e-learningowe

K_W08: zna i rozumie terminologię właściwą dla danej dyscypliny prawa – zadania e-learningowe

Umiejętności:

K_U01: potrafi poprawnie interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa – zadania e-learningowe

K_U05: Sprawnie porusza się w systemie prawnym, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania określonych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybrane przedmioty specjalizacyjne) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z określonej dziedziny prawa - zadania e-learningowe

Kompetencje społeczne:

K_K06: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny – zadania e-learningowe

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru lub zdalnie na platformie EduPortal, zaliczenie poprzez pracę na zaliczenie (prezentacja w trakcie zajęć)

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course intends to show constitutional solutions presented in the light of Polish and world used models, focusing on constitutional position of the major state organs in the accepted division of powers, their competences and administrative structure. The course presents the genesis and evolution of the discussed institutions in the times of the political transformations and touches upon the problems of reception of the constitutional laws existing in the Western countries in the systems of Central and Eastern European countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal of the first part of the course is to introduce the students to the main characteristics of the political systems and to show the main reasons and ways of the system transformation in The Eastern Europe.

The second and main part of the course is dedicated to the political systems of the selected East European countries.

Literatura: (tylko po angielsku)

The texts of the constitutions of the selected countries – internet sources, e.g.: -www.constituteproject.org,

-ww.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.

Literature:

-K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011.

-A. Olechno, Political Systems of The Central and Eastern European Countries, Białystok 2012;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course intends to show constitutional solutions presented in the light of Polish and world used models, focusing on constitutional position of the major state organs in the accepted division of powers, their competences and administrative structure. The course presents the genesis and evolution of the discussed institutions in the times of the political transformations and touches upon the problems of reception of the constitutional laws existing in the Western countries in the systems of Central and Eastern European countries.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The goal of the first part of the course is to introduce the students to the main characteristics of the political systems and to show the main reasons and ways of the system transformation in The Eastern Europe.

The second and main part of the course is dedicated to the political systems of the selected East European countries.

Literatura: (tylko po angielsku)

The texts of the constitutions of the selected countries – internet sources, e.g.: -www.constituteproject.org,

-ww.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.

Literature:

-K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011.

-A. Olechno, Political Systems of The Central and Eastern European Countries, Białystok 2012;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)