Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPEB
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie w sprawach nieletnich
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami postępowania z osobami nieletnimi, które dopuściły się czynu karalnego bądź przejawiają postawy demoralizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione zasady proceduralne wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Omówione zostaną przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w odniesieniu do obowiązującej uprzednio ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania. Omówione zostanie także statystycznie zjawisko "przestępczości" nieletnich - tj. liczby postępowań o czyny karalne ale także o demoralizację.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Uzasadnienie do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz poprawki Senatu https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2183

Opinia RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Opinia%20do%20projektu%20ustawy%20o%20wspieraniu%20i%20resocjalizacji%20nieletnich%20-%2025.08.2021.pdf

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/05/Opinia-do-projektu-ustawy-o-nieletnich_2604.pdf

Opinie Senatu, wykonane przez naukowców:

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6413/plik/oe-_407.pdf

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6414/plik/oe-408.pdf

Opinia NGO:

https://umarlestatuty.pl/wp-content/uploads/2022/05/Stanowisko-SUS-dot.-druku-nr-2183-1.pdf

M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich Warszawa 2015;

M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004.

E. Filipowska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2003;

P. Górecki, S. Stachowiak: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Kraków 2015

A. Haak- Trzuskawska, H. Haak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UO1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat.

- wykonanie zadań e-learningowych jest obowiązkowe. Brak wykonania zadań obniża ocenę o 0,5 stopnia.

Forma: pisemna lub ustna.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)