Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i etyka wobec śmierci człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPEN
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i etyka wobec śmierci człowieka
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
ogólnouniwersyteckie
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Charakterystyka śmierci jako zjawiska kulturowego, filozoficznego, prawnego. Przedstawienie etycznych i prawnych aspektów problemów szczegółowych: samobójstwa, eutanazji, prawa do godnej śmierci, testamentu życia, pochówku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematy

I. Filozofia śmierci: Normatywna narracja istnienia świata. Modele myślenia o śmierci. Śmierć w epoce nauki: wyparcie czy nowy sposób myślenia o śmierci?. Medykalizacja śmierci.

II. Od samobójstwa do eutanazji: Jakość a świętość życia. Samobójstwo jako problem etyczny i prawny. Aksjologia eutanazji. Eutanazja w prawie europejskim. Zabójstwo eutanatyczne w prawie polskim.

III. Prawo do godnej śmierci: Zasada autonomii woli w prawie polskim. Ewolucja rozwiązań normatywnych co do prawa do godnej śmierci. Testament życia.

IV. Pochówek: kultura pochówku; sekcja zwłok - aspekty etyczne i prawne; humanistyczne rytuały pogrzebowe.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/VII

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw filozofii, prawa karnego, prawa cywilnego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Przygotowanie do zaliczenia: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. M. Mozgawa (red.), Eutanazja, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015

3.. M. Mozgawa (red.), Samobójstwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

4. B. Wach, Spór o legalizację eutanazji. Przegląd argumentów, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2019

Literatura dodatkowa:

1. J. Wawrzyniak, Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (wybrane fragmenty)

2. J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych/esej

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/esej

Umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje między tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa/esej

K_U5 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa/esej

Kompetencje społeczne:

K_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/esej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność/aktywność na zajęciach.

Esej 8-10 stron przesłany drogą elektroniczną (usos e-mail).

Kryteria oceniania: ujęcie tematu i zakres wykorzystanej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka śmierci jako zjawiska kulturowego, filozoficznego, prawnego. Przedstawienie etycznych i prawnych aspektów problemów szczegółowych: samobójstwa, eutanazji, prawa do godnej śmierci, testamentu życia, pochówku.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/IX

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw filozofii, prawa karnego, prawa cywilnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13,5 godz. Przygotowanie do zaliczenia: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

2. M. Mozgawa (red.), Eutanazja, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015

3.. M. Mozgawa (red.), Samobójstwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

4. B. Wach, Spór o legalizację eutanazji. Przegląd argumentów, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2019

5. J. Iwaszczyszyn, Umieranie a śmierć. W poszukiwaniu adekwatnej teorii etycznej w końcowym okresie życia człowieka, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2020

Literatura dodatkowa:

1. J. Wawrzyniak, Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (wybrane fragmenty)

2. J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)