Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Opodatkowanie majątku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPGC
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Opodatkowanie majątku
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie konstrukcji podatków majątkowych, tj. tych, które obciążają władanie majątkiem, nadzwyczajny przyrost majątku lub nieprofesjonalny obrót majątkiem.

W ramach wykładu omówione zostaną także podstawowe problemy związane z interpretacją przepisów ustaw regulujących opodatkowanie majątku.

Wykład przeznaczony głównie dla uczestników seminarium z prawa podatkowego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, prezentację i analizę orzecznictwa sądowego, konsultacje.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

dziedzina - nauki społeczne; dyscyplina nauki - nauki prawne

rok studiów/semestr - IVr./7 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 (konwersatorium)

metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 37,5 godz., udział w konsultacjach - 21,5 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura:

- R. Dowgier, L. Etel, G. Liszewski, B. Pahl , Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX 2020

- P. Borszowski, K. Musiał, A. Nita, K. Stelmaszczyk, J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LEX

- Z. Ofiarski, Ofiarski, Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, LEX

Literatura (rok akad. 2021/2022)

- R. Dowgier, L. Etel, G. Liszewski, B. Pahl , Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, LEX 2020

- S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, J. Szczygieł, K. Winiarski, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2021

- S. Bogucki, A. Wacławczyk, K. Winiarski, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

K_W03: ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08: zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05: sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_K06: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej obejmujący zagadnienia realizowane w ramach wykładu: test składający się z 15-20 pytań.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)