Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPGY
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Cyberprzestępczość w prawie własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia zjawiska przestępczości w cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zasady odpowiedzialności z tytułu przestępstw skierowanych na dobra własności intelektualnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe Status quo i perspektywy, Warszawa 2020

A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Lublin 2016

J. Kosiński, Internetowe naruszenia własności intelektualnej, Warszawa 2016

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

G. Szpor, Internet, ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii-wybrane zagadnienia, Warszawa 2015

J. Radomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, S2A_W01,

S2A_W05

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności

intelektualnej i zarządzania jej zasobami, S2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi

normami w ujęciu interdyscyplinarnym, S2A_U01,

KU04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej

ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, S2A_K03,

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, S2A_K06

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu dot. analizy orzecznictwa lub studiów przypadku. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości ukierunkowanej na prawa własności intelektualnej. Założeniem jest zaakcentowanie aktualności i ważności tej problematyki we współczesnym świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe Status quo i perspektywy, Warszawa 2020

A. Niewęgłowski, M. Chrzanowski (red.), Internet a prawo autorskie, Lublin 2016

J. Kosiński, Internetowe naruszenia własności intelektualnej, Warszawa 2016

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

G. Szpor, Internet, ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Prawo nowych technologii-wybrane zagadnienia, Warszawa 2015

J. Radomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)