Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mediów i internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPHP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mediów i internetu
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo mediów dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 7.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Prawo mediów, Warszawa 2022

P. Ślęzak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2020

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015

J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowska, Z. Zawadzka, Prawo prasowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

I. Matusiak, K. Orlik (red.). Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych, Warszawa 2017

J. Barta (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenia na podstawie aktywności wykazanej na zajęciach, ocen z prac przygotowywanych na tematy wyznaczone przez prowadzącego zajęcia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kropiwnicka
Prowadzący grup: Magdalena Kropiwnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kropiwnicka
Prowadzący grup: Magdalena Kropiwnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami związanymi ze stosowaniem prawa prasowego, prawa reklamy oraz prawa Internetu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Prawo mediów, Warszawa 2022

P. Ślęzak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2020

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015

J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowska, Z. Zawadzka, Prawo prasowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

I. Matusiak, K. Orlik (red.). Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych, Warszawa 2017

J. Barta (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami związanymi ze stosowaniem prawa prasowego, prawa reklamy oraz prawa Internetu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Prawo mediów, Warszawa 2022

P. Ślęzak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2020

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, Warszawa 2015

J. Sieńczyło-Chlabicz, M. Nowikowska, Z. Zawadzka, Prawo prasowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018

I. Matusiak, K. Orlik (red.). Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych, Warszawa 2017

J. Barta (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)