Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPJX
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Rozstrzyganie indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z realizacją roszczeń ze stosunku pracy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć analizie zostaną poddane zagadnienia związane z realizacją roszczeń pracownika ze stosunku pracy, regulacje prawne stosowane w sprawach z zakresu prawa pracy (wpływ regulacji unijnych na wykładnię prawa krajowego). Stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności pracowników i pracodawców, jako stron postępowań sądowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki- nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - prawo pracy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin; przygotowanie do zajęć 37,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godzin. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03,

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych

K_W08,

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności:

K_U01,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05,

sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych

problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne:

K_K06

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę przy uwzględnieniu aktywności: odpowiedzi na pytania otwarte i komentarze dotyczące omawianej tematyki, prace pisemne, analiza stanów faktycznych spraw sądowych oraz rozwiązywanie kazusów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć analizie zostaną poddane zagadnienia związane z realizacją roszczeń pracownika ze stosunku pracy, regulacje prawne stosowane w sprawach z zakresu prawa pracy (wpływ regulacji unijnych na wykładnię prawa krajowego). Stosowanie regulacji prawnych w praktyce, z odniesieniem do aktywności pracowników i pracodawców, jako stron postępowań sądowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki- nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - prawo pracy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin; przygotowanie do zajęć 37,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godzin. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)