Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny – Prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPMF
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny – Prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem jest przedstawienie i analiza obowiązujących przepisów prawnych z zakresu tzw. prawa medycznego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo medyczne - to stosunkowo młoda część prawa łącząca elementy prawa publicznego i prywatnego, stale rozwijająca się. Prawo medyczne jest odpowiedzią na węzłowe zagadnienia powstające na styku prawa i medycyny.

W związku z tym w ramach konwersatorium dokonywany jest wybór zagadnień, które będą omawiane, np. dotyczących prokreacji medycznie wspomaganej, statusu prawnego organów ludzkich, początku i końca życia ludzkiego w kontekście praw i obowiązków stron stosunku prawno-medycznego, itp.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/sem. IV/sem.VII

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium stacjonarne

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz (w tym 5 godzin w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2019.

A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2015

R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Komentarze do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. autorstwa D. Karkowskiej, oraz pod red. L. Boska).

Komentarz do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, pod red. E. Zielińskiej

Literatura dodatkowa:

Poszczególne tomy z serii: System Prawa Medycznego, zarówno pod red. E. Zielińskiej (wyd. Wolters Kluwer, dostępne: Lex), jak i M. Safjana oraz L. Boska (wyd. C.H.Beck, dostępne: Legalis).

Efekty uczenia się:

Absolwent:

Wiedza

- Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa medycznego - K_W 03

- Zna i rozumie terminologię dotyczącą przedmiotu - K_W 08

Umiejętności:

- Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa medycznego K_U 01

- Sprawnie porusza się w prawie medycznym, wykorzystuje normy prawa medycznego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U 05

Kompetencje społeczne:

- Potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K 06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

esej na ocenę (wybrany temat z zakresu prawa medycznego uzgodniony z prowadzącym)

lub test (51% - dst, 75% - db, 90%- bdb)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)