Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPMO
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy na temat prawa mieszkaniowego, w tym w szczególności przedstawienie podstawowych informacji dotyczących odrębnej własności lokalu, umowy deweloperskiej i ochrony praw nabywcy lokalu, praw i obowiązków właścicieli lokali, zarządu nieruchomością wspólną, najmu lokalu mieszkalnego i ochrony praw lokatorów, spółdzielczego prawa do lokali i spółdzielni mieszkaniowej prawa do lokali w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, innych praw do lokali i inne instytucji zarządu zasobami mieszkaniowymi.

Skrócony opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV i V, semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 9 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (9 godz. zdalnie w czasie rzeczywistym oraz 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i

egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 26,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin,

co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS, oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Pełny opis:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w Konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007;

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2015.

3. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce, wyd. 2, Warszawa 2012.

4. R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

5. R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

6. M. Pawełczyk, P. Sokal, Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz, Warszawa 2012.

7. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2016.

8. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), wyd. 8, Warszawa 2015.

9. R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa 2013.

10. R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

11. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w Konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007;

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2015.

3. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce, wyd. 2, Warszawa 2012.

4. R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

5. R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

6. M. Pawełczyk, P. Sokal, Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz, Warszawa 2012.

7. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2016.

8. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), wyd. 8, Warszawa 2015.

9. R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa 2013.

10. R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

11. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych- K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08,

UMIEJĘTNOŚCI:

-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych

problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z uwzględnieniem środków komunikacji elektronicznej, ocena aktywności w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)