Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPMZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Mediacje
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/semestr VII.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin (w tym 5 godz. zdalne synchroniczne i 2 godziny zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Ch.W. Moore, Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, wyd.3 Warszawa 2016

R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC), Komentarz, Warszawa 2006

M. Białecki, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012

N.Doherty, M.Guyer, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Warszawa 2010r.

E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa

2007

E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, wyd. 3 Warszawa 2018

E. Gmurzyńska, Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 2014

Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007

A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007

A. Jakubiak – Mirończuk, Alternatywne, a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008

A. Jakubiak – Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010

Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004

E. Kruk, H. Spasowska, Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008

A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, wyd. 2 Warszawa 2014

J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Kraków 2014

P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, Kraków 2015

M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, wyd. 2 Warszawa 2018

M. Tabernacka (red.), Antropologia mediacji, Wrocław 2015

A. Arkuszewska, J. Plis (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Warszawa 2014

K. Pełszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Mediacja: Teoria, Normy, Praktyka, Warszawa 2017.

D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media rodzina, 2005.

A. de Botton, The school of Life, an Emotional Education, 2019.

M. L. Bryant-Frank, The Mind of a Peacemaker, the Psychology of Mediation, Kendall Hunt, 2019.

Kwartalnik „Arbitraż i mediacja”, Wydawnictwo C.H. Beck

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa,

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny,

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie w formie prezentacji.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Cudowska
Prowadzący grup: Maria Cudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Piątkowska
Prowadzący grup: Maja Piątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)