Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Sądowa kontrola decyzji podatkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPRD
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Sądowa kontrola decyzji podatkowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podczas konwersatorium zostanie przedstawiona organizacja i funkcjonowanie sądów administracyjnych w Polsce. Omówione zostaną ogólne zasady postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowych, udział podmiotów oraz czynności procesowe. Wyjaśnione zostanie także pojęcie sprawy sądowopodatkowej, przebieg postępowania przed sądem administracyjnym oraz zaskarżanie orzeczeń sądowych.

Głównym celem przedmiotu, będzie zapoznanie studentów z istotą kontroli sądowoadministracyjnej w sprawach podatkowych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia tego sądu w systemie sądowej ochrony podatników w Polsce.


Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wydawania decyzji przez sądy administracyjne w sprawach podatkowych. Omówione zostaną charakterystyczne dla problematyki zagadnienia, zasady postępowania sądowoadministracyjnego oraz przedstawiony cały przebieg postępowania przed sądem.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. . Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.) Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011.

2.) Etel L. (red.), System prawa finansowego, Tom III, Prawo daninowe, Warszawa 2010.

3.) Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

4.) Suwaj R., Pietrasz P. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, Warszawa 2010.

5.) Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1.) Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.

2.) Dauter B., Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2011.

3.) Tarno J. P., Fronkiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03

2) absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08

Umiejętności:

1) absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01

Kompetencje społeczne:

1) absolwent sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05

2) absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych ​K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, przygotowanie się i udział w roli procesowej przy prezentacji wybranego kazusu

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)