Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPRY
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku Wewnętrznego (swobód rynku wewnętrznego) oraz prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej (w tym również w zakresie relacji z prawem państw członkowskich UE).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. konwersatorium (w tym 7,5 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7,5 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Jan Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

- Andrzej Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom I i II, Warszawa 2008-2009

- Jan Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

- Zdzisław Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004

- Agata Jurkowska-Gomułka, Tadeusz Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

- Teksty aktów prawnych (wskazane posiadanie w trakcie wykładu i ćwiczeń), w tym: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty w Rzymie w dniu 23 marca 1957 r., który od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych;

- K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa;

- K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych S2A_U01 oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa;

- K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa;

- K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)