Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i sztuczna inteligencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPUX
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i sztuczna inteligencja
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć są wyzwania dla prawa niesione przez rozwój sztucznej inteligencji. W ramach zajęć przedstawiana jest charakterystyka sztucznej inteligencji (wąska SI- systemy ekspertowe, ogólna SI, słaba i silna SI, pojęcia systemu automatycznego i autonomicznego), prezentowane są dostrzegalne korzyści i zagrożenia niesione przez rozwój sztucznej inteligencji i wyzwania z tym związane, takie jak: czy systemy SI są podmiotami i mogą (bądź mogłyby) odpowiadać za wyrządzone szkody? Jakie są warunki projektowania i użytkowania systemów SI z perspektywy prawa? Na jakich zasadach powinna kształtować się interakcja człowieka z takimi systemami (omówienie koncepcji pętli decyzyjnej, „Human-Centered Automation”, „Meaningful Human Control”). Odrębne rozważania poświęcone są wyzwaniom niesionym przez rozwój sztucznej inteligencji z perspektywy praw człowieka: prywatności (monitorowanie aktywności człowieka w świecie rzeczywistym i wirtualnym, społeczeństwo nadzorowane/inwigilowane), czy prawa do pracy i godziwego zarobku (przy zjawisku zastępowania nisko wykwalifikowanych pracowników systemami SI).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematy:

1. Pojęcie sztucznej inteligenci (definicja, rodzaje SI, modele SI, uczenie się SI, autonomiczność). Podmiotowość prawna SI. Problem przypisania odpowiedzialności prawnej za szkody związane z działaniem SI (na płaszczyźnie prawa karnego i prawa cywilnego). 6 godz.

2. Regulacji prawna SI (Przepisy prawa cywilnego w odniesieniu do robotyki, Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, Europejska Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji, koncepcja sztucznej inteligencji godnej zaufania i human centered automation, itp.). 3 godz.

3. Społeczeństwo nadzorowane/społeczeństwo inwigilowane. Ochrona prywatności w dobie nowych technologii opartych na SI. Social Credit System: czy tylko chiński eksperyment? 3 godz.

4. Sztuczna inteligencja a przetwarzanie danych osobowych. 3 godz.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/VII

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw filozofii, prawa karnego, prawa cywilnego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13,5 godz. Przygotowanie do zaliczenia: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Angwin, Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, PWN, Warszawa 2019

2. M.A. Boden, Sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

3. A. Chłopecki, Sztuczna Inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018

4. M. Juza, Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019 (rozdział 3)

5. L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (wybrane rozdziały)

Literatura dodatkowa:

1. J. Brockman, Człowiek na rozdrożu. Sztuczna inteligencja - 25 punktów widzenia, Helion, Gliwice 2020

2. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019

3. A. Przegalińska, P. Oksanowicz, Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2020

4. M. Torczyńska, Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu, „Kultura i Historia” nr 36/2019 (2)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych.

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa.

Umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje między tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

K_U5 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa.

Kompetencje społeczne:

K_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Esej 5-6 stron przesłany drogą elektroniczną (usos e-mail).

Kryteria oceny: sposób ujęcia tematu i zakres wykorzystanej literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kuźmicz
Prowadzący grup: Karol Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)