Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5EF
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.

Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych. W ramach procesowego prawa wykroczeń przedstawiona zostanie problematyka ścigania sprawców wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem procedury sporządzania wniosków o ukaranie. Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia zostanie przedstawione w aspekcie prawnoporównawczym na tle procedury karne, co ma służyć zwróceniu uwagi studentów na różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy tymi dwoma rodzajami postępowań o czyny karalne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych instytucji materialnego i procesowego prawa wykroczeń. Zapoznanie studentów z rozwiązani części ogólnej kodeksu wykroczeń, w szczególności regulacjami dotyczącymi zasad odpowiedzialności za wykroczenie, kar grożących z tytułu popełnienia wykroczenia oraz zasad orzekania kar i środków karnych. Prezentacja najczęściej występujących w praktyce wykroczeń zawartych w części szczególnej kodeksu wykroczeń oraz ustawach pozakodeksowych. Uzyskanie umiejętności potrzebnych do sporządzania wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. Omówienie podstawowych zasad rządzących postępowaniem w sprawach o wykroczenia.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny .

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem.IX

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz.), przygotowanie do zajęć i egzaminu...godz., egzamin – 1 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami ... godz., godz. Razem: godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela ... godzin, co odpowiada ...pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela .... godz., co odpowiada ...pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Marek, A. Marek-Ossowska,: Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

T. Bojarski: Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005;

M. Bojarski, W. Radecki: Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006;

W. Kotowski: Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006;

R. A. Stefański: Wykroczenia drogowe, Kraków 2005;

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

-ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7_WG1,

-ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - KA7_WG3,

-zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1,

-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu intterdyscyplinarnym - KA7_UW2,

-rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: pisemne zaliczenie na ocenę

Zaliczenie pisemne obejmuje przygotowanie eseju/prezentacji w ppt na jeden z trzech wybranych tematów. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów 15.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia oraz egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Boratyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Skorulska
Prowadzący grup: Olga Skorulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)