Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejska współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5EWS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejska współpraca sądowa w sprawach cywilnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem zajęć jest problematyka europeizacji postępowania cywilnego. Konwersatoria poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnieniach europejskiej współpracy sądowej w sprawach cywilnych, odnośnych źródeł prawa i kierunków ich ewolucji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest problematyka europeizacji postępowania cywilnego. Konwersatoria poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnieniach europejskiej współpracy sądowej w sprawach cywilnych, odnośnych źródeł prawa i kierunków ich ewolucji.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina prawo.

Rok studiów 2023/24, semestr II

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 15 h.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa (w ramach wykładu), metoda heurystyczna, metoda problemowa i dyskusja moderowana.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz. prowadzonych w sali, przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. S. Królak, I. Dzialuk, C. Michalczuk (red.), Współpraca sądowa w Unii Europejskiej : akty prawne, uzasadnienia, komentarze, Warszawa 2006

2. A. Grzelak, prof. ALK, A. Wróbel, A. Górski, C. Nowak, D. Miąsik, H. Kuczyńska, I. Rzeplińska, J. Szymański, J. Łacny, K. Strąk, K. Kowalik-Bańczyk, M. Taborowski, M. Wąsek - Wiaderek, M. Szwarc-Kuczer, T. Darkowski, W. Sadowski, W. Czapliński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007

3. W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

4. A. Barcz (red.) Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 8, Warszawa 2021

5. Dowolnie wybrany podręcznik do postępowania cywilnego ewentualnie komentarz do KPC (obejmujące zakresem wykładu część czwartą KPC, tj. przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego)

6. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych, adres: https://e-justice.europa.eu/21/PL/european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk- KA7_WG1,

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KA7_UW2;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UU1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu- KA7_KR2;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny i tradycyjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, wykład tradycyjny i dyskusja moderowana.

Zaliczenie na podstawie testu lub pracy pisemnej na temat wskazany przez prowadzącego (Studenci IOS).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalak
Prowadzący grup: Krzysztof Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest problematyka europeizacji postępowania cywilnego. Konwersatoria poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnieniach europejskiej współpracy sądowej w sprawach cywilnych, odnośnych źródeł prawa i kierunków ich ewolucji.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauki społeczne, dyscyplina prawo.

Rok studiów 2023/24, semestr II

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 15 h.

Literatura:

1. S. Królak, I. Dzialuk, C. Michalczuk (red.), Współpraca sądowa w Unii Europejskiej : akty prawne, uzasadnienia, komentarze, Warszawa 2006

2. A. Grzelak, prof. ALK, A. Wróbel, A. Górski, C. Nowak, D. Miąsik, H. Kuczyńska, I. Rzeplińska, J. Szymański, J. Łacny, K. Strąk, K. Kowalik-Bańczyk, M. Taborowski, M. Wąsek - Wiaderek, M. Szwarc-Kuczer, T. Darkowski, W. Sadowski, W. Czapliński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007

3. W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

4. A. Barcz (red.) Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 8, Warszawa 2021

5. Dowolnie wybrany podręcznik do postępowania cywilnego ewentualnie komentarz do KPC (obejmujące zakresem wykładu część czwartą KPC, tj. przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego)

6. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych, adres: https://e-justice.europa.eu/21/PL/european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters

Uwagi:

Wykład konwersatoryjny i tradycyjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, wykład tradycyjny i dyskusja moderowana.

Zaliczenie na podstawie testu lub pracy pisemnej na temat wskazany przez prowadzącego (Studenci IOS).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalak
Prowadzący grup: Krzysztof Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)