Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5ODO
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, w tym w szczególności przedstawienie podstawowych instrumentów prawnych i definicji związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych, ogólnych zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, podstaw prawnych ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praktycznych aspektów udostępniania danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnych, organizacji ochrony danych osobowych, ochrony zbiorów danych osobowych, udostępniania danych osobowych, kontroli ochrony danych osobowych, organizacji ochrony informacji niejawnych, klasyfikacji informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego, a także tajemnicy zawodowej, tajemnicy prawem chronionej i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Student poznaje pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych, zasady ich ochrony, organy tworzące system tej ochrony oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok V/ semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 6 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS - 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, "Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu", Warszawa 2019.

M. Gawroński (red.), "Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami", Warszawa 2018;

I. Stankowska, "Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz", Warszawa 2014;

Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018;

P. Litwinski (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz; Warszawa 2021;

Sakowska-Baryła M. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018;

Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018;

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, "Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia", Warszawa 2015;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO)

Literatura uzupełniająca:

Praktyczny Przewodnik po Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ochrona-danych-osobowych/praktyczny-przewodnik-po-ogolnym-rozporzadzeniu-o-ochronie-danych-osobowych-rodo.html - wybrane zagadnienia

D. Fleszer, "Informacja niejawna i jej klasyfikacja", "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 8, s. 21 - 28;

D. Fleszer, "Tryb dostępu do informacji niejawnych w Polsce", "Casus" 2014, nr 3, s. 42 - 49.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK5 ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu

KA7_WK4 zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW4 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu

KA7_UU1 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów:

KA7_KK2 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne z uwzględnieniem rozwiązania zadań w e-learningu.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Nasiadka
Prowadzący grup: Łukasz Nasiadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Student poznaje pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych, zasady ich ochrony, organy tworzące system tej ochrony oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok V/ semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 6 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS - 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, "Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu", Warszawa 2019.

M. Gawroński (red.), "Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami", Warszawa 2018;

I. Stankowska, "Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz", Warszawa 2014;

Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018;

P. Litwinski (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz; Warszawa 2021;

Sakowska-Baryła M. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018;

Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018;

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, "Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia", Warszawa 2015;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO)

Literatura uzupełniająca:

Praktyczny Przewodnik po Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ochrona-danych-osobowych/praktyczny-przewodnik-po-ogolnym-rozporzadzeniu-o-ochronie-danych-osobowych-rodo.html - wybrane zagadnienia

D. Fleszer, "Informacja niejawna i jej klasyfikacja", "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 8, s. 21 - 28;

D. Fleszer, "Tryb dostępu do informacji niejawnych w Polsce", "Casus" 2014, nr 3, s. 42 - 49.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Student poznaje pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych, zasady ich ochrony, organy tworzące system tej ochrony oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok V/ semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 6 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS - 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, "Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu", Warszawa 2019.

M. Gawroński (red.), "Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami", Warszawa 2018;

I. Stankowska, "Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz", Warszawa 2014;

Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018;

P. Litwinski (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz; Warszawa 2021;

Sakowska-Baryła M. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018;

Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018;

K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, "Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia", Warszawa 2015;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO)

Literatura uzupełniająca:

Praktyczny Przewodnik po Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ochrona-danych-osobowych/praktyczny-przewodnik-po-ogolnym-rozporzadzeniu-o-ochronie-danych-osobowych-rodo.html - wybrane zagadnienia

D. Fleszer, "Informacja niejawna i jej klasyfikacja", "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 8, s. 21 - 28;

D. Fleszer, "Tryb dostępu do informacji niejawnych w Polsce", "Casus" 2014, nr 3, s. 42 - 49.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)