Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5OPO
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem przedmiotu Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję ochrony prawa w Polsce.


Dodatkowo ukazana jest ich rola i zadania w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.


Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej: rozstrzygających (orzekających), kontroli legalności oraz rzeczników i organów obsługi prawnej.


Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach. Dodatkowo analizowane są wybrane zagadnienia praktyki funkcjonowania tych organów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach; dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

5. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010

Akty prawne:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.

Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli państwowej i ochrony prawa

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (KA7_WG5)

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (KA7_WK3)

W zakresie umiejętności absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (KA7_UW1)

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3)

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (KA7_UU2)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1)

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne.

Zaliczenie pisemne: forma testowo-opisowa.

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach - 1

Do zaliczenia uwzględnia się aktywność na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję ochrony prawa w Polsce.

Dodatkowo ukazana jest ich rola i zadania w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej: rozstrzygających (orzekających), kontroli legalności oraz rzeczników i organów obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach. Dodatkowo analizowane są wybrane zagadnienia praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

5. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010

Akty prawne:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.

Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję ochrony prawa w Polsce.

Dodatkowo ukazana jest ich rola i zadania w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej: rozstrzygających (orzekających), kontroli legalności oraz rzeczników i organów obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach. Dodatkowo analizowane są wybrane zagadnienia praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

5. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010

Akty prawne:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.

Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej jest przede wszystkim zapoznanie studentów z konstytucyjnym i ustawowym systemem organów państwa realizujących funkcję ochrony prawa w Polsce.

Dodatkowo ukazana jest ich rola i zadania w systemie ustrojowym RP oraz praktyka funkcjonowania.

Przedmiotem wykładu są organizacja i kompetencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej: rozstrzygających (orzekających), kontroli legalności oraz rzeczników i organów obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach. Dodatkowo analizowane są wybrane zagadnienia praktyki funkcjonowania tych organów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020

2. A. Świczewska, Organy ochrony prawnej: tabele porównawcze, Warszawa 2010

3. M. Rojewski, Organy ochrony prawnej: orzecznictwo, Warszawa 2011

4. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

5. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010

Akty prawne:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.

Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów kontroli i ochrony prawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)