Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PCH
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo archiwów
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat prawa archiwów, w tym w szczególności przedstawienie źródeł prawa archiwów, właściwych organów, podstawowych pojęć i procedur związanychz tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidowaniem archiwów

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Konstankiewicz M., Niewęgłowski A., Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.

2. Galuba R., Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012.

3. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

4. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, A. Kulecka (red.), Warszawa 2017.

5. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism

procesowych, przygotowywania pisemnych analiz

i interpretacji konkretnych problemów prawnych,

wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł;

KP7_UW1 – potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy

tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa;

KP7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa;

KP7_KK2 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;

KP7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium będzie esej w formie pisemnej dotyczący jednego z zagadnień omawianych na zajęciach. Aktywny udział w dyskusji prowadzonej podczas konwersatorium może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Marcin Łysko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat prawa archiwów, w tym w szczególności przedstawienie źródeł prawa archiwów, właściwych organów, podstawowych pojęć i procedur związanychz tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidowaniem archiwów

Pełny opis:

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Konstankiewicz M., Niewęgłowski A., Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.

2. Galuba R., Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012.

3. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

4. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, A. Kulecka (red.), Warszawa 2017.

5. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Marcin Łysko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat prawa archiwów, w tym w szczególności przedstawienie źródeł prawa archiwów, właściwych organów, podstawowych pojęć i procedur związanychz tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidowaniem archiwów

Pełny opis:

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Konstankiewicz M., Niewęgłowski A., Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.

2. Galuba R., Archiwa państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2012.

3. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

4. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, A. Kulecka (red.), Warszawa 2017.

5. Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)