Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury finansowe wybranych krajów europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PFW
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury finansowe wybranych krajów europejskich
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podczas konwersatorium zostaną przedstawione zasady dotyczące wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi. Wyjaśnione zostanie pojęcie procedury finansowej, przedstawiony zostanie katalog podmiotów biorących udział w procedurach finansowych w danym państwie oraz przebieg postępowań finansowych przed danymi podmiotami w wybranych krajach europejskich.

Głównym celem przedmiotu, będzie zapoznanie studentów z istotą i przebiegiem procedur finansowych wybranych krajów europejskich, ich rolą jaką pełnią w danym kraju oraz znaczeniem dla funkcjonowania danego kraju, zwłaszcza w aspekcie szeroko rozumianych finansów publicznych.


Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.) E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Białystok 2018.

2.) S. Presnarowicz i B. Sudavicius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

3.) S. Presnarowicz, Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce, Białystok 2014.

4.) P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1.) System prawa finansowego (tomy I-IV), Warszawa 2010.

2.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2007-2009, Białystok 2009 (dostępne na stronie internetowej).

3.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2010-2012, Białystok 2012 (dostępne na stronie internetowej).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03

2) absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08

Umiejętności:

1) absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01

Kompetencje społeczne:

1) absolwent sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05

2) absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych ​K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji dotyczącej procedur finansowych wybranego kraju i jej zaprezentowanie oraz przesłanie na adres mailowy prowadzącego

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz, Łukasz Sowul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.) E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Białystok 2018.

2.) S. Presnarowicz i B. Sudavicius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

3.) S. Presnarowicz, Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce, Białystok 2014.

4.) P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1.) System prawa finansowego (tomy I-IV), Warszawa 2010.

2.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2007-2009, Białystok 2009 (dostępne na stronie internetowej).

3.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2010-2012, Białystok 2012 (dostępne na stronie internetowej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz, Łukasz Sowul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu przybliżyć problematykę wybranych procedur finansowych wybranych krajów europejskich. Omówione zostaną ogólne zasady procedur finansowych Polski, Republiki Litewskiej, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji i Białorusi.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.) E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Białystok 2018.

2.) S. Presnarowicz i B. Sudavicius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

3.) S. Presnarowicz, Zaskarżanie decyzji podatkowych w Polsce, Białystok 2014.

4.) P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

1.) System prawa finansowego (tomy I-IV), Warszawa 2010.

2.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2007-2009, Białystok 2009 (dostępne na stronie internetowej).

3.) S. Presnarowicz, Księga raportów z wizyt kwerendalnych. Wywiady i materiały. Raporty 2010-2012, Białystok 2012 (dostępne na stronie internetowej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)