Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Rządzenie państwem prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPKP
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Rządzenie państwem prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego państwa, a w szczególności procesu rządzenia tym państwem. Rządzenie zostanie zaprezentowane w kontekście funkcjonowania systemu politycznego, funkcji konstytucji i trójpodziału władz.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego państwa, a w szczególności procesu rządzenia tym państwem w warunkach demokratycznego systemu politycznego. Na tle systemów autorytarnych i totalitarnych.

Pełny opis:

Zajęcia z tego przedmiotu mają dostarczyć wiedzy o funkcjonowaniu współczesnego państwa prawa w kontekście procesu rządzenia. Przede wszystkim w zakresie podejmowania decyzji politycznych i legislatywy. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę procesu stanowienia prawa w warunkach demokratycznego systemu politycznego, działalności partii politycznych i układów lobbystycznych.

Literatura:

T. Biernat, Legislacja: analiza procesu, Kraków 2016

J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007

T. Paluszyński, Mankamenty demokracji, Poznań 2016

R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w. T. I-II, Warszawa 1998-2002

J. Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, nr 34

Efekty uczenia się:

Wiedza z akresu funkcjonowania państwa ze szczególnym uwzględnieniem procedury stanowienia prawa w warunkach demokratycznego systemu politycznego z jego ograniczeniami wynikającymi z procesu walki o wpływy i władzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ewentualnie obecność na zajęciach, aktywność elektroniczna, email i platforma Blackboard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)