Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2ODS
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.specjaliz.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstawowych zasad opodatkowania dochodów spółek kapitałowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazanie możliwych wariantów opodatkowania i ich skutków w zakresie wysokości obciążeń podatkowych.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr – II r./4 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 (konwersatorium)

metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium 15 godz.,przygotowanie do zajęć i zaliczenia 63 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz., zaliczenie 2 godz.

Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (co odpowiada 1,2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz. (co odpowiada 2,8 pkt ECTS)

Literatura:

1. H. Litwińczuk, Opodatkowanie spółek, Warszawa 2016

2. A. Helin, K. Zorde, A. Bernaziuk, R. Kowalski, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Warszawa 2019

3. J. Wyciślok, Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie, Warszawa 2014

4. W. Dmoch, CIT – komentarz, Warszawa 2021

5. A. Obońska, Podatek dochodowy od osób prawnych – komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK2 – absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa podatkowego

KA7_UK1 - absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem regulującym obszar podatków i administracji skarbowej (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu wymiaru i poboru podatków, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty)

KA7_KO1 – absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze podatków i administracji skarbowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest zrealizowanie 3 modułów e-learningowych. Do każdego modułu przypisany jest test składający się z 5 pytań. Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie w sumie 50% punktów z testów e-learningowego. Zaliczenie modułów w e-learningu jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego.

Zaliczenie końcowe ma formę testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Na ocenę pozytywną należy uzyskać 11 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Wityńska
Prowadzący grup: Paulina Wityńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)