Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2PKK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.specjaliz.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem unijnym), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 8 godz. w sali oraz 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 70 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godzin, co

odpowiada 1,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz., co odpowiada 2,8

pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

2. Inne akty wskazane w toku zajęć

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2.

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa ochrony konkurencji i konsumentów (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK2 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności

zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa

ochrony konkurencji i konsumentów

Umiejętności

absolwent potrafi:

KA7_UK1 komunikować się na tematy związane z prawem ochrony konkurencji i konsumentów (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

KA7_KO1 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania

i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego

podejmując czynności w obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne/ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca, Anna Piszcz
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca, Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)