Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reprezentacja w sprawach podatkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2RSP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reprezentacja w sprawach podatkowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.specjaliz.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie specyfiki reprezentacji - zarówno profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej - w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi, w tym zasad reprezentacji zarówno w postępowaniu podatkowych, czynnościach sprawdzających, jak i kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Wskazane również zostaną zagadnienia związane z reprezentacją strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Omówienie zasad ustanowienia pełnomocnika, jego udziału w czynnościach procesowych, a także zasad wynagradzania.

Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych związanych z rolą pełnomocnika w procedurach podatkowych i innych szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr – II r./4 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 (konwersatorium)

metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 63 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (co odpowiada 1,2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz. (co odpowiada 2,8 pkt ECTS)

Literatura:

1. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa – komentarz, Warszawa 2023

2. P. Widerski, Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018

3. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017

4. H. Knysiak-Sudyka (red.), Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2020

5. D. Zalewski, Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK2 – absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa podatkowego

KA7_UK1 - absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem regulującym obszar podatków i administracji skarbowej (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu wymiaru i poboru podatków, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty)

KA7_KO1 – absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze podatków i administracji skarbowej

(stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu wymiaru i poboru podatków, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty)

Kompetencje społeczne:

KA7_KO1 -absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze podatków i administracji skarbowej

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ma formę testu, który składa się z 20 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa w każdym pytaniu. Test uwzględnia zagadnienia objęte sylabusem przedmiotu i jednocześnie te, które zostały zrealizowane na zajęciach. Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu przekazanie studentom wiedzy w zakresie specyfiki reprezentacji - zarówno profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej - w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi, w tym zasad reprezentacji zarówno w postępowaniu podatkowych, czynnościach sprawdzających, jak i kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Wskazane również zostaną zagadnienia związane z reprezentacją strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Omówienie zasad ustanowienia pełnomocnika, jego udziału w czynnościach procesowych, a także zasad wynagradzania.

Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych związanych z rolą pełnomocnika w procedurach podatkowych i innych szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr – II r./4 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 (konwersatorium)

metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 63 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (co odpowiada 1,2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz. (co odpowiada 2,8 pkt ECTS)

Literatura:

1. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa – komentarz, Warszawa 2023

2. P. Widerski, Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018

3. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017

4. H. Knysiak-Sudyka (red.), Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2020

5. D. Zalewski, Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)