Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-1LJA
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. 1
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.lektoratowe
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.letni
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z powyższymi dziedzinami w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie w terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo i podatki w biznesie

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-TN1-1LJA

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr I rok / semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B1/B2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

45 godz. (50% w trybie stacjonarnym w formie kontaktu bezpośredniego, 50% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy EduPortal, przy czym 3/5 zajęć przeprowadzana jest w formie synchronicznej) – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, podatków i biznesu w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- wykonanie ma min. 51% zadań na platformie e-learningowej

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate; Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K.; OUP; 2021

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Umięjętności

Absolwent potrafi

KA6_UK2

brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

KA6_UK3

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UO2

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem

podmiotów (organów i sądów) realizujących zadania z obszaru podatków i prawa gospodarczego

KA6_UU1

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez:

- aktywny udział w zajęciach

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie e-learningowej

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 2 nieobecności=1 zjazd w semestrze bez konieczności odpracowania). W przypadku dodatkowych nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuźma
Prowadzący grup: Anna Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo i podatki w biznesie

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-TN1-1LJA

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr I rok / semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

45 godz. (50% w trybie stacjonarnym w formie kontaktu bezpośredniego, 50% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy eduPortal, przy czym 3/5 zajęć przeprowadzana jest w formie synchronicznej) – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, podatków i biznesu w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- wykonanie ma min. 51% zadań na platformie e-learningowej

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate; Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K.; OUP; 2021

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Wprowadzenie w terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo i podatki w biznesie

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-TN1-1LJA

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr I rok / semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

45 godz. (50% w trybie stacjonarnym w formie kontaktu bezpośredniego, 50% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy eduPortal, przy czym 3/5 zajęć przeprowadzana jest w formie synchronicznej) – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, podatków i biznesu w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- wykonanie ma min. 51% zadań na platformie e-learningowej

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate; Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K.; OUP; 2021

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Wprowadzenie w terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo i podatki w biznesie

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-TN1-1LJA

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr I rok / semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

45 godz. (50% w trybie stacjonarnym w formie kontaktu bezpośredniego, 50% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy eduPortal, przy czym 3/5 zajęć przeprowadzana jest w formie synchronicznej) – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Kurs ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w j. obcym oraz wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa, podatków i biznesu w j. obcym. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych jak prezentacje, streszczenia i listy formalne w języku obcym. Nadrzędnym celem kursu jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru poprzez

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- wykonanie ma min. 51% zadań na platformie e-learningowej

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 15 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 30 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Angielski w tłumaczeniach. Dla prawników; Gąszczyk R., Augustyniak Ł., Dąbrowski A.; Preston Publishing; 2019

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

English File. 4th edition. Upper-Intermediate; Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K.; OUP; 2021

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

https://www.linguahouse.com/

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)