Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2LE
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem ochrony danych osobowych - tak dyrektywą unijną RODO, jak i regulacjami krajowymi. W oparciu o obowiązujący stan prawny dokonana zostanie analiza kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Analizie poddane zostaną także podmioty uprawnione do kontroli przestrzegania regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych oraz uprawnienia służb i innych podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony życia i zdrowia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem ochrony danych osobowych - tak dyrektywą unijną RODO, jak i regulacjami krajowymi. W oparciu o obowiązujący stan prawny dokonana zostanie analiza kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Analizie poddane zostaną także podmioty uprawnione do kontroli przestrzegania regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych oraz uprawnienia służb i innych podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony życia i zdrowia.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu (w tym 10 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz. (w tym 10 godz. godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz; Wolters Kluwer 2021

Lubasz D. (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz; Wolters Kluwer 2019

Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO; Wolters Kluwer 2018

Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz; Wolters Kluwer 2017

LITERATURA DODATKOWA

Bielak- Jomaa E., Góral U. (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Wolters Kluwer 2018

Gumularz M., Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Wolters Kluwer 2018

Kępa L., Ochrona danych osobowych: praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, C.H. Beck 2018

Polok M., Bezpieczeństwo danych osobowych, wyd., C.H. Beck 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK2 - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym z bezpieczeństwem

Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK1 - komunikować się na tematy związane z prawem związanym z obszarem bezpieczeństwo (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu zapewniania i ochrony bezpieczeństwa, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty)

Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Sposób weryfikacji: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu wykładu klasycznego, metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Wykład: egzamin ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem ochrony danych osobowych - tak dyrektywą unijną RODO, jak i regulacjami krajowymi. W oparciu o obowiązujący stan prawny dokonana zostanie analiza kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Analizie poddane zostaną także podmioty uprawnione do kontroli przestrzegania regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych oraz uprawnienia służb i innych podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony życia i zdrowia.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu (w tym 10 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 4 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz. (w tym 10 godz. godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz; Wolters Kluwer 2021

Lubasz D. (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz; Wolters Kluwer 2019

Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO; Wolters Kluwer 2018

Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz; Wolters Kluwer 2017

LITERATURA DODATKOWA

Bielak- Jomaa E., Góral U. (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Wolters Kluwer 2018

Gumularz M., Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Wolters Kluwer 2018

Kępa L., Ochrona danych osobowych: praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, C.H. Beck 2018

Polok M., Bezpieczeństwo danych osobowych, wyd., C.H. Beck 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)