Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2RD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom istniejących organizacji regionalnych we współczesnym świecie, które działają na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi słuchaczy na związki pomiędzy prawem i bezpieczeństwem. Ćwiczenia mają wyrobić umiejętność interpretacji aktów prawnych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania najważniejszych organizacji regionalnych. Słuchacze mają uzyskać orientację we współczesnych problemach bezpieczeństwa regionalnego. Przedstawiona zostanie ewolucja procesu instytucjonalizacji problematyki bezpieczeństwa.

Zakres tematów wykładu:

-Terminologia - bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo regionalne

-Organizacja Narodów Zjednoczonych - struktura, działania i znaczenie

-Działalność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa

- PWBIS, WPZiB, EPS

-NATO - struktura, działania, znaczenie

-Europejskie porozumienia: Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa -Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Trójmorze

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. – rok II, sem. I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład 15 godzin, w tym 15 godzin stacjonarnie oraz ćwiczenia 15 godzin, w tym 12 godzin stacjonarnie i 3 godziny zdalnie asynchronicznie

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu – 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 44 godz., egzamin –1 godz.

Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS, a razem 6 pkt ECTS.

Literatura:

B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1999.

T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2009.

K. Żukrowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe – przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego).

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo.

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań testowych i pytania otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń w formie pytań testowych i pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ożóg
Prowadzący grup: Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)