Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEW Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie treści związanych z wybranymi koncepcjami historycznymi i współczesnymi filozofii edukacji oraz pedagogiczny zamysł nad zmiennością idei w europejskiej myśli pedagogicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Moduł kształcenia: Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Forma studiów: stacjonarne

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 15 h

ćwiczenia – 15 h

Punkty ECTS – 1 p.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 h (0,5 p. ECTS)

- o charakterze praktycznym – 15 h (0,5 p. ECTS)

Pełny opis:

Ontologiczne, aksjologiczne podstawy wychowania uznawane za myślowy fundament edukacji w kulturze europejskiej. Wychowanie w świetle koncepcji filozoficznych, proces wychowania dzieci i uczniów w perspektywie filozoficznej. Wiedza filozoficzna jako podstawa do osobowego i integralnego rozwoju siebie i ucznia. Dobór i interpretowanie tekstów źródłowych i naukowych w zakresie filozofii wychowania dziecka.

Literatura:

Gaardner J., Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1991.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

Hartman J., Wstęp do filozofii, Warszawa 2013.

Henel Ł. Lekcja filozofii. Od Soktaresa do Heideggera…, Kraków 2009.

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

Malicka M., Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Warszawa 1996.

Metamorfozy filozofii wychowania od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź 2012.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa 1996, t. 1.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, Warszawa 2000, t. 2.

Piquemal M., Bajki filozoficzne, Warszawa 2010.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, red. K. Wieczorek, Chorzów 2012.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Szołtysek A. E., Filozofia wychowania. Kształtowanie osobowości. Kraków 2020.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2019, t. 1-3.

Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 1997.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1, KA7_UO3, KA7_KK2

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach,

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę),

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów,

- zaliczone zadania,

- zaliczone kolokwium w formie testu.

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.