Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne podstawy wychowania 380-DS5-1HEW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Gaardner J., Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1991.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, red. A. Szudra-Barszcz, S. Sztobryn, Lublin 2012.

Hartman J., Wstęp do filozofii, Warszawa 2013.

Henel Ł. Lekcja filozofii. Od Soktaresa do Heideggera…, Kraków 2009.

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

Malicka M., Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Warszawa 1996.

Metamorfozy filozofii wychowania od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź 2012.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa 1996, t. 1.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, Warszawa 2000, t. 2.

Piquemal M., Bajki filozoficzne, Warszawa 2010.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, red. K. Wieczorek, Chorzów 2012.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Szołtysek A. E., Filozofia wychowania. Kształtowanie osobowości. Kraków 2020.

Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2019, t. 1-3.

Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 1997.

Walewander E., O duszy nauczycielstwa – przed stu laty i dziś, Toruń 2012.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1, KA7_UO3, KA7_KK2

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystywać je w procesie edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach,

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę),

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów,

- zaliczone zadania,

- zaliczone kolokwium w formie testu.

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej. Student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny.

Zakres tematów:

Filozofia wychowania oczami pedagoga

Miejsce filozofii wychowania wśród innych dyscyplin, jej zadania i funkcje

Filozoficzne podstawy wychowania – powrót do źródeł

Filozofia wychowania czy filozofia edukacji

Filozofia wychowania a pedagogika

Filozofia wychowania a filozofia

Trwałość i zmienność idei w europejskiej myśli pedagogicznej

Metody dydaktyczne:

warsztaty, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem źródłowym, projekt, pokaz, prezentacja, film, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala B123 (cwi)
Joanna Dąbrowska 21/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala B123 (cwi)
Joanna Dąbrowska 20/ szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala B123 (cwi)
Joanna Dąbrowska 21/ szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala B123 (cwi)
Joanna Dąbrowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)