Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEW Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie treści związanych z wybranymi koncepcjami historycznymi i współczesnymi filozofii edukacji oraz pedagogiczny zamysł nad zmiennością idei w europejskiej myśli pedagogicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; moduł kształcenia: podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; forma studiów: stacjonarne;

Nauki społeczne; rok 1, semestr 1;

Udział w ćwiczeniach –15 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu- 10 godz.

Razem: 30 godz. (1 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. ( 0,5 p. ECTS)

o charakterze praktycznym - 15 godz. (0,5 p. ECTS)

Literatura:

Gaardner J., Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1991.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

Hartman J., Wstęp do filozofii, Warszawa 2013.

Henel Ł. Lekcja filozofii. Od Soktaresa do Heideggera…, Kraków 2009.

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Lublin 2010.

Malicka M., Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu, Warszawa 1996.

Metamorfozy filozofii wychowania od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź 2012.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa 1996, t. 1.

Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, Warszawa 2000, t. 2.

Piquemal M., Bajki filozoficzne, Warszawa 2010.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, red. K. Wieczorek, Chorzów 2012.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Szołtysek A. E., Filozofia wychowania. Kształtowanie osobowości. Kraków 2020.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Warszawa 2019, t. 1-3.

Tischner J., Jak żyć?, Wrocław 1997.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce 1998.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia

KA7_WG3 Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać

KA7_WG5 Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, orientuje się w stanowiskach i podejściach metodologicznych, ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz jakość i zakres udzielanego wsparcia społecznego

KA7_WK3 Ma wiedzę dotyczącą struktury i funkcji systemu edukacji: podstaw prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, i zachodzących między nimi relacjach

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1 Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach),

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę),

- pozytywna ocena z kolokwium.

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

Prowadzący zajęcia informuje studentów o formie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, wskazuje wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.