Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-2YNTD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne tendencje w dydaktyce
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
2 rok 2st. MO niestac.
2 rok 2st. POW niestac.
2 rok 2st. PW niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizacja treści przedmiotu opiera się na znajomości przedmiotu badań dydaktyki ogólnej.

Zakładamy, że studenci posiadają wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów.

Studenci mają ukształtowane umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć.

Studenci mają ukształtowane podstawowe kompetencje społeczne związane z działalnością edukacyjną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zmiany w obszarze przedmiotu badań dydaktyki ogólnej (kierunki zmian w dydaktyce

współczesnej, zmiany w teleologii, treściach kształcenia, w instrumentarium pracy pedagogicznej).

Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci doskonalą umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich

rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,

oraz umiejętności właściwego dobierania metod, środków dydaktycznych, form organizacji pozwalających osiągać optymalne efekty

kształcenia.

W trakcie zajęć studenci kształtują kompetencje społeczne, a w szczególności odznaczanie się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem

w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne II stopnia

Przedmiot obowiązkowy

Pedagogika

Rok studiów II/sem.III

Liczba godz.: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Podstawą realizowania treści z Nowoczesnych tendencji w dydaktyce są wiadomości, umiejętności i kompetencje studentów zdobyte na

zajęciach z przedmiotu Dydaktyka Ogólna.

Punkty ECTS - 5

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektu, gry dydaktyczne, metody praktyczne, metody oglądowe, praca z

tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 10 godz.

Udział w ćwiczeniach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 40 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Wykonanie projektu dydaktycznego – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40h -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny

też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka –wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014

Karpińska A., Zińczuk M., (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Karpińska A., Wróblewska W., Remża P. (red.), Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, Białystok 2021

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

Karpińska A., Zińczuk M., Kowalczuk K. (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Białystok 2021.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork - London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki ogólnej - KA7_WG5,

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach procesu działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga edukacyjnego - KA7_WK7;

Student w zakresie umiejętności:

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej) - KA7_UK3,

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki i formy organizacji pracy pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - KA7_UU1,

- potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole - KA7_UU3;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - KA7_KK1,

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie, angażuje się we współpracę KA7_KK2,

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych - KA7_KK4.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne –forma prezentacji oraz umiejętność

inspirowania członków grupy do aktywności),

pozytywna ocena z testu dydaktycznego złożonego z różnych zadań dotyczących treści wykładowych (51% punktów uzyskanych przez

studenta z testu jest niezbędne do uzyskania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu)

oraz obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.