Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-1POS
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę ogólną na temat zjawisk społecznych, rozumieć czym jest wsparcie, pomoc. Powinien także swobodnie wypowiadać się na forum grupy, uczestniczyć w dyskusji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Globalne nierówności społeczne. Nauka o polityce społecznej jako teoria służby społecznej, jej przedmiot, podstawowe pojęcia, metodologiczne podstawy analiz w polityce społecznej. Polityka społeczna jako działalność praktyczna, jej źródła, historia i stan obecny. Kwestia społeczna i

podstawowe koncepcje pomocy społecznej. Podmioty polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Modele i strategie w polityce społecznej na świecie. Rozwój metod pracy społecznej, organizacji i stowarzyszeń, rozwój służb społecznych i form pomocy społecznej na świecie.

Pełny opis:

MODUŁ PODSTAWOWY

I rok 2 stopnia Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

15 h - ćwiczenia, semestr zimowy

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy Studenta:

a) wymaga kontaktu bezpośredniego 25 h - 1 pkt ECTS

- udział w ćwiczeniach - 15 h

- konsultacje indywidualne - 10 h

b) praca własna 25 h - 1 pkt ECTS

- przygotowanie projektu 15 h

- przygotowanie do kolokwium 10 h

Literatura:

1. Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.

2. Chaczko K., Stanek K. M. (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2016.

3. Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności, [w:] A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2010 (s. 167-182).

4. Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia, [w:] K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji: wokół zagadnień teoretycznych, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2006, s. 35-43).

5. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6.Maroda M. (red.), Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.

7. Woźniak Z., Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo "Polityka Społeczna"

2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 2030 roku, https://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2021/07/Strategia-Polityki-Spolecznej-Wojewodztwa-Podlaskiego-do-roku-2030-2.pdf

3.Teksty wybrane przez Studentów.

Efekty uczenia się:

Absolwent w zakresie wiedzy:

- ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych

W zakresie umiejętności:

- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych;

- potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą ( w tym dotyczące ochrony i własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Student może opuścić jedno spotkanie bez konieczności usprawiedliwiania. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego zajęcia, podczas konsultacji indywidualnych. Student otrzymuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności – (w przypadku nieobecności na więcej niż 50% zajęć, Student nie zostanie dopuszczony do kolokwium), aktywności i przygotowanego projektu oraz pozytywnie napisanego kolokwium – wymagane jest 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)