Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAI Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynając zajęcia z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci ze SPE powinien posiadać wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie szkoły średniej, a także powinien potrafić wymienić przynajmniej jeden rodzaj niepełnosprawności. Student powinien także posiadać umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum grupy, podejmowania wspólnych działań w zespole, uczestniczenia w dyskusji.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Cele:

1.zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami (auksologia, ontogeneza, rozwój,wychowanie w kontekście rozwoju, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, norma w rozwoju, dysfunkcja, kompensacja, dysharmonia w rozwoju, dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

2. zapoznanie Studentów ze specyfiką rozwoju dzieci ze SPE

3. doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

4. motywowanie Studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy; kształcenie kierunkowe -przygotowanie merytoryczne moduł 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika społeczna, pedagogika specjalna

Rok studiów/semestr: I rok, semestr II letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykład, 10 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące w tym burza mózgów, dyskusja, praca w zespołach, mini wykład, pogadanka, prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącego, prezentacja filmów, analiza przypadków

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy Studenta:

Udział Studenta w zajęciach - 10h wykł.+10h ćw.=20h (w roku akademickim 2020/2021 w formie zdalnej poprzez platformę Zoom lub BlackBoard)

Przygotowanie się do zaliczenia: 10h

Udział w konsultacjach: 10h

Analizowanie literatury: 10 h

Przygotowanie zadania dydaktycznego: 10h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami (liczba godzin - punkty ECTS)

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h - 1

o charakterze praktycznym 30h - 1

Literatura:

1. Barłóg K. (red.), Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

2.Błeszyński J.J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych, wyd. 3, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016.

3. Carter Ch., R., ADHD/ADD. Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos, przeł. K. Kraczkowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

4. Heininger J. E., Weiss S.K, Od chaosu do spokoju. Jak wychować dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2005.

5. Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, GWP, Sopot 2019.

6. Kutscher M.L., ADHD naucz się żyć z ADHD. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, przeł.R. Waliś, Liber, Warszawa 2009.

7. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J., Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela, Difin, Warszawa 2014.

8. Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Impuls, Kraków 2016.

9. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy, Wydawnictwo Bifolium, Lublin 1999.

10. Winter M., Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

11. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PWN, 2010, 2012.

12.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia

2017 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

13.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

14. Uczeń ze SPE https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

15. Seria książeczek One są wśród nas dostępne na stronie

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=20

Efekty uczenia się:

Absolwent:

zna i rozumie źródła koncepcji i teorii rozwoju człowieka w kontekście pedagogiki specjalnej oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauko zdrowiu;

potrafi wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w planowaniu, realizacji, monitorowaniu i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

potrafi analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne,wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie wykładu na podstawie obecności. Do zaliczenia może przystąpić Student, który posiada 51% obecności na wykładzie. Warunkiem otrzymania zaliczenia z wykładu jest pozytywnie napisany test z treści omówionych na zajęciach (w 2020/2021 roku w formie zdalnej poprzez platformę BlackBoard) - do otrzymania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie 51% maksymalnej liczby punktów.

Student otrzymuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczalna jest jedna nieobecność). Każdą kolejną należy zaliczyć podczas konsultacji u prowadzącego przedmiot . Na ocenę końcową z ćwiczeń wpływa obecność, aktywność, przygotowanie zadania dydaktycznego w zespole. Zwolnienie lekarskie jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku sytuacji losowych, długotrwałej choroby Studenta, sprawy rozstrzygane są indywidualnie w porozumieniu z prowadzącym przedmiot. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia zarówno ćwiczeń, jak i wykładu. Student zachowuje prawo do dwóch terminów, gdy nieobecność w dniu zaliczenia jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim, w przypadku braku usprawiedliwienia, Student traci prawo do jednego terminu. Oceny pozytywne z testu zaliczeniowego nie podlegają poprawie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.