Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyczne aspekty pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2XJCN
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyczne aspekty pracy pedagoga
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej. Wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im dostrzec i analizować dylematy etyczne pojawiające się podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz przewidzieć skutki konkretnych działań.

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu

Ćwiczenia poświęcone są:

- współczesnym wyzwaniom etycznym (pluralizm kultury, globalizacja, etyka informatyczna)

- etycznym dylematom zawodu pedagoga

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące

Literatura:

Chudy W., Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudra, TN KUL, Lublin 2009.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 1996.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, RW KUL, Lublin 1995.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T. I, T. II, WAM, Kraków 1982.

Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (wymagana jest 75% obecności), pozytywnie zaliczone kolokwium oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji na temat różnych dylematów etycznych pojawiających się w zawodzie pedagoga.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)