Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierowanie sobą - kierowanie innymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2XKIE
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierowanie sobą - kierowanie innymi
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- zaprezentowanie podstawowej wiedzy i umiejętności organizacyjnych, jako elementów wspomagających pracę zawodową, a także przydatnych w życiu osobistym,

- stworzenie uczestnikom zajęć okazji do poznania elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, refleksji nad własnymi przekonaniami i stylem działania, analizy własnych działań i samooceny ewentualnych obszarów wymagających modyfikacji,

- poznanie wybranych nawyków skutecznego działania przydatnych w rozwoju osobistym oraz kierowaniu zespołem [osoba dobrze zorganizowana – mity i stereotypy, działanie proaktywne, gospodarowanie czasem (perspektywy postrzegania czasu, techniki organizowania czasu), rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich (wyjście poza utarte przekonania, różne style zachowań ludzi w sytuacji konfliktowej),skuteczne komunikowanie się, współpraca w zespole].

Pełny opis:

Pedagogika, profil: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 2r 2st./semestr zimowy

15 godz. ćwiczeń

2 pkt ECTS (55 h)

Metody dydaktyczne: mini wykład, dyskusja grupowa, praca indywidualna, praca zespołowa, konsultacje.

Udział w ćwiczeniach – 15 h, przygotowanie do ćwiczeń/praca w zespole - 10 h, udział w konsultacjach - 10 h, opracowanie indywidualnego planu rozwoju - 10 h, przygotowanie pracy pisemnej - 10 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 h - 1 p. ECTS, o charakterze praktycznym: 30 h - 1 p. ECTS

Literatura:

Bartkowiak G., Psychologia zarządzania. Nowe spojrzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

Covey S. R., Zasady działania skutecznego przywódcy. Przełożył K. Pawłowski, Medium, Warszawa 1997.

Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania. Przeł. I. Majewska–Opiełka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.

Fontana D., Zarządzanie czasem.PWN, Warszawa 1999.

Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. WSHiP, Warszawa 2001.

Majewska-Opiełka I., Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI w. Medium, Warszawa 1998.

Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna. PWN, Warszawa 2001.

Robbins S., Prawdy o kierowaniu ludźmi …i tylko prawdy. PWE, Warszawa 2003.

Seiwert L.J., Jak organizować czas, Placet, Warszawa 1993.

Sinek S., Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. HELION, Gliwice 2013.

Zimbardo P.G., Boyd J., Paradoks czasu. Psychologia postrzegania czasu. PWN, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pogłębioną w wybranych zakresach,

- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi elementami wiedzy organizacyjnej w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,

- jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga obecności na ćwiczeniach oraz aktywnego udziału w zadaniach indywidualnych oraz zespołowych; przygotowanie osobistego planu rozwoju, przygotowanie recenzji wybranej książki z zakresu treści programowych (do wyboru).

Do zaliczenia przedmiotu może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)