Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka projektu socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GRG
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka projektu socjalnego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu socjalnego. Zapoznanie studentów z możliwościami jego zastosowania, strukturą oraz wykorzystaniem technik i metod badań społecznych do badań ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultatywny (M_4)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia (przygotowanie i prezentacja projektu) – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolanowska A., Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych w Belgii, [w:] Piekarski J., Marynowicz-Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Urbaniak-Zając D., Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie, [w:] Piekarski J., Marynowicz-Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Gołębiak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (red.), Wokół problemów działania społecznego, Katowice 1998.

Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów?, Warszawa 1998.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2004.

Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup - dyskusja, projekt socjalny

KA6_WG9 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej - projekt socjalny

KA6_WK7 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając aspekty społeczno –polityczne - projekt socjalny

KA6_UW6 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej - projekt socjalny, dyskusja

KA6_UK1 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin - projekt socjalny

KA6_UO1 potrafi konstruować i opracowywać projekt socjalny jako strategie rozwiązywania problemów społecznych - projekt socjalny

KA6_UO3 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - projekt socjalny

Metody i kryteria oceniania:

projekt socjalny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu socjalnego. Zapoznanie studentów z możliwościami jego zastosowania, strukturą oraz wykorzystaniem technik i metod badań społecznych do badań ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultatywny (M_4)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia (przygotowanie i prezentacja projektu) – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolanowska A., Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych w Belgii, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Urbaniak-Zając D., Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt

socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-Prylińska

D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Gołębiak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (red.), Wokół problemów działania społecznego, Katowice 1998.

Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów?, Warszawa 1998.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2004.

Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Justyna Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu socjalnego. Zapoznanie studentów z możliwościami jego zastosowania, strukturą oraz wykorzystaniem technik i metod badań społecznych do badań ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultatywny (M_4)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia (przygotowanie i prezentacja projektu) – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolanowska A., Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych w Belgii, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Urbaniak-Zając D., Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt

socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-Prylińska

D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Gołębiak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (red.), Wokół problemów działania społecznego, Katowice 1998.

Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów?, Warszawa 1998.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2004.

Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)