Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1BDA
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada praktyczną wiedzę w zakresie programowania oraz podstawowe informacje z obszaru algebry. Przyjmuje się, że student zainteresowany jest metodami organizowania i zarządzania relacyjnymi zbiorami danych, także z punktu widzenia języków zapytań oraz optymalizacji operacji na nich wykonywanych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Informatyka

Rok studiów: 1 rok/2 sem.

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład metodą tradycyjną z wykorzystaniem tablicy i autorskich prezentacji multimedialnych oraz angażowanie

studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zajęć praktycznych i zadawania pytań.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 65 godzin (2,6 ECTS) :

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Czas trwania egzaminu: 1 godziny

Udział w konsultacjach: 4 godziny

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 60 godzin (2,4 ECTS)

Przygotowanie się studenta do wykładu: 5 godziny

Praca studenta nad projektem: 25 godzin

Przygotowanie się studenta do laboratorium: 20 godzin

Przygotowanie się studenta do konsultacji i egzaminu: 10 godzin

Literatura:

Część teoretyczna

1. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

2. Stéphane Faroult, Peter Robson. Sztuka programowania SQL [tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, 2007.

3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)

4. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)

5. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

Część praktyczna

1. Ćwiczenia SQL. https://sqlzoo.net/

2. Ćwiczenia SQL. https://www.mysqltutorial.org/

3. Podstawy mySQL. https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24&t=325s

4. Faroult S., Robson P. Sztuka programowania SQL [tł. M. Pętlicki]. Gliwice :

Helion, 2007 (nr.systemowy: 000338115)

6. Baronas R., Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV Vilnius, 2005

(https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/dbvs/book/dbvs002.pdf)

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

KP6_WG4 - Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania.

KP6_WG5 - Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych.

KP6_WG6 - Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych.

KP6_WG7 - Zna metody komunikacji sieciowej oraz zasady bezpieczeństwa w sieci.

KP6_WG11 - Zna podstawowe metody techniki i elementy architektury systemów rozproszonych, podstawowe założenia programowania równoległego i rozproszonego, podstawowe modele obliczeń równoległych i rozproszonych.

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UW7 - Potrafi zaprojektować i zoptymalizować bazę danych zgodnie ze specyfikacją, umie efektywnie wyszukiwać żądane informacje w istniejących bazach danych, potrafi zaimplementować bazę danych w wybranym systemie baz danych.

KP6_UW13 - Potrafi tworzyć oprogramowanie typu klient-serwer.

KP6_UW14 - Wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie.

KP6_UK1 - Potrafi posługiwać się terminologią informatyczną w języku angielskim (w tym czytanie dokumentacji) na poziomie B2.

KP6_UK3 - Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UU1 - Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KK1 - Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

KP6_KO1 - Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

KP6_KR1 - Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin, w formie stacjonarnej.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę; w formie stacjonarnej.

Projekt: zaliczenie na ocenę; w formie stacjonarnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Pavel Mechovičius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Informatyka

Rok studiów: 1 rok/2 sem.

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład metodą tradycyjną z wykorzystaniem tablicy i autorskich prezentacji multimedialnych oraz angażowanie

studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zajęć praktycznych i zadawania pytań. Laboratorium i projekt: Indywidualne wykonywanie zadań.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 65 godzin (2,6 ECTS) :

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Czas trwania egzaminu: 1 godziny

Udział w konsultacjach: 4 godziny

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 75 godzin (3 ECTS)

Przygotowanie się studenta do wykładu: 5 godziny

Praca studenta nad projektem: 40 godzin

Przygotowanie się studenta do laboratorium: 20 godzin

Przygotowanie się studenta do konsultacji i egzaminu: 10 godzin

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Część teoretyczna

1. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

2. Stéphane Faroult, Peter Robson. Sztuka programowania SQL [tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, 2007.

3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)

Część praktyczna

1. Ćwiczenia SQL. https://sqlzoo.net/

2. Ćwiczenia SQL. https://www.mysqltutorial.org/

3. Podstawy mySQL. https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24&t=325s

4. Faroult S., Robson P. Sztuka programowania SQL [tł. M. Pętlicki]. Gliwice :

Helion, 2007 (nr.systemowy: 000338115)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Część teoretyczna

4. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)

5. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

6. Wstęp do relacyjnych baz danych. https://www.samouczekprogramisty.pl/wstep-do-relacyjnych-baz-danych/

Część praktyczna

5. Baronas R., Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV Vilnius, 2005

(https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/dbvs/book/dbvs002.pdf)

6. MySQL kurs. https://www.w3big.com/pl/mysql/default.html#gsc.tab=0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Pavel Mechovičius
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturami i algorytmami technologii baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia relacyjnego, oraz przekazanie praktycznych umiejętności ich projektowania (modelowanie danych) i implementacji, a także przedstawienie repertuaru głównych operacji na danych (język manipulacji danymi), ze szczególnym uwzględnieniem języka zapytań, przechowywanych w bazie.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: Informatyka

Rok studiów: 1 rok/2 sem.

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład metodą tradycyjną z wykorzystaniem tablicy i autorskich prezentacji multimedialnych oraz angażowanie

studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zajęć praktycznych i zadawania pytań. Laboratorium i projekt: Indywidualne wykonywanie zadań.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 65 godzin (2,6 ECTS) :

Liczba godzin wykładu: 30 godzin

Liczba godzin laboratorium: 15 godzin

Liczba godzin na projekt: 15 godzin

Czas trwania egzaminu: 1 godziny

Udział w konsultacjach: 4 godziny

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 75 godzin (3 ECTS)

Przygotowanie się studenta do wykładu: 5 godziny

Praca studenta nad projektem: 40 godzin

Przygotowanie się studenta do laboratorium: 20 godzin

Przygotowanie się studenta do konsultacji i egzaminu: 10 godzin

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Część teoretyczna

1. Date C. J., An Introduction to Database System, vol. II, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

2. Stéphane Faroult, Peter Robson. Sztuka programowania SQL [tł. Marek Pętlicki]. Gliwice : Helion, 2007.

3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)

Część praktyczna

1. Ćwiczenia SQL. https://sqlzoo.net/

2. Ćwiczenia SQL. https://www.mysqltutorial.org/

3. Podstawy mySQL. https://www.youtube.com/watch?v=99JAI24Zd24&t=325s

4. Faroult S., Robson P. Sztuka programowania SQL [tł. M. Pętlicki]. Gliwice :

Helion, 2007 (nr.systemowy: 000338115)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Część teoretyczna

4. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000 (seria: Klasyka Informatyki)

5. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

6. Wstęp do relacyjnych baz danych. https://www.samouczekprogramisty.pl/wstep-do-relacyjnych-baz-danych/

Część praktyczna

5. Baronas R., Duomenų bazių valdymo sistemos, TEV Vilnius, 2005

(https://klevas.mif.vu.lt/~baronas/dbvs/book/dbvs002.pdf)

6. MySQL kurs. https://www.w3big.com/pl/mysql/default.html#gsc.tab=0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)