Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1HUM1
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna Europy
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty humanizujące - WILNO
Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Strona przedmiotu: http://www.wilno.uwb.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
humanizujące

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyznawania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy. Podczas wykładów będą także prezentowane doktryny społeczno-polityczne powstałe na kontynencie europejskim, zwłaszcza leżące u podstaw działalności nowoczesnych partii politycznych oraz powstania się w XIX stuleciu państw narodowych.

Zostanie również omówiony proces integracji europejskiej po II wojnie światowej prowadzący do utworzenia Unii Europejskiej. Brexit i jego skutki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyznawania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2009 (lub wcześniejsze wydania).

Literatura uzupełniajca:

1. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

2. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138 (online).

3. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

- Absolwent potrafi samodzielnie planować rozwój własny w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji (KP6_UU1,)

Efekt umiejętności KP6_UU1 zostanie zweryfikowany zostanie zweryfikowany na podstawie zaliczenia w formie testu obejmującego całość materiału oraz dodatkowo podczas dyskusji w czasie wykładów.

Kompetencje społeczne:

- Absolwent jest gotów do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym (KP6_KO1)

Efekt Kompetencje społeczne KP6_KO1 zostanie zweryfikowany na podstawie zaliczenia w formie testu obejmującego całość materiału oraz dodatkowo podczas dyskusji w czasie wykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z zaliczenia jest złożenie testu obejmującego całość materiału. Kryterium oceniania: otrzymanie

pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0),

81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
humanizujące

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyzwania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2009 (lub wcześniejsze wydania).

2. Kengor P., Ronald Reagan obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniajca:

1. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

2. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138 (online).

3. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
humanizujące

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami politycznymi oraz przemianami społecznymi i gospodarczymi, które miały miejsce na kontynencie europejskim w okresie od średniowiecza do czasów najnowszych. Podkreślona zostanie rola chrześcijaństwa jako czynnika integracji społeczeństw europejskich w okresie średniowiecza oraz wpływ feudalizmu na rozwój społeczeństw i gospodarki Europy w okresie przedindustrialnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie przemian kulturalno-obyczajowych oraz aktywności politycznej i zawodowej społeczeństw europejskich w okresie industrialnym, który zapoczątkowała rewolucją przemysłową u schyłku XVIII wieku. Poruszone zostaną najważniejsze wyzwania przed którymi stanęły społeczeństwa państw europejskich w XIX i XX wieku oraz współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/historia.

Rok studiów i semestr - rok I/semestr II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładów.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 17,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32,5 godz., co odpowiada 1,3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 17,5 godz., co odpowiada 0,7 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Davies N., Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków 2009 (lub wcześniejsze wydania).

2. Kengor P., Ronald Reagan obalenie komunizmu. Zbliżenie na Polskę, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniajca:

1. Teczka Hitlera, pod redakcją H. Eberliego i M. Uhla, Warszawa 2005.

2. Wołkonowski J., Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach drugiej wojny światowej, (w:) Miscellanea historicco-iuridica, Tom 5, Białystok 2007, s. 121-138 (online).

3. Wołkonowski J., Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)