Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania obiektowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1POB
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania obiektowego
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie języka C++. W trakcie kursu studenci powinni opanować sztukę projektowania, implementacji i analizy kodu zorientowanego obiektowo, w takim stopniu, aby swobodnie stosować ją w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Architektura systemów komputerowych, Podstawy programowania strukturalnego (C)

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, zadania praktyczne polegające na opracowaniu skryptów do wykonania indywidualnie

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x1j = 15h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10h

opracowanie zadań domowych 10h

udział w konsultacjach 3h

przygotowanie do sprawdzianu 10h

przygotowanie do egzaminu 5h

egzamin 2h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 godzin, 2 ECTS

Literatura:

1. J. Grębosz, Symfonia C++ standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006.

2. B. Stroustrup, Język C++, WNT 1998.

3. S.B. Lippman, Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT 2004.

4. D. Vanderoorde, Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, WNT 2001.

5. A. Struzińska-Walczak, K. Walczak, Nauka programowania dla początkujących C++, W&W 2000.

6. M. Tłuczek, Programowanie w języku C, ćwiczenia praktyczne, Helion 2001.

7. A. Stasiewicz, Ćwiczenia praktyczne C++, WNT 2006.

8. S. Prata, Szkoła programowania. Język C, Robomatic 1999.

9. Dostępne liczne i różnorodne materiały w sieci Internet.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe konstrukcje języka C++, posługuje się zmiennymi wskaźnikowymi, wykorzystuje alokację i dealokację pamięci, typy generyczne, przeciążenie funkcji i operatorów. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w szczególności schematy blokowe: KP6_WG1, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5

Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego na przykładzie C++ (klasa, obiekt, własności i metody, konstruktory i destruktory, klasy i funkcje wzorcowe). Zna najważniejsze mechanizmy obiektowe (abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm): KP6_WG1, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6

Zna zagadnienia związane z obsługą wyjątków, obsługą wejścia/wyjścia, obsługą plików oraz napisów, potrafi korzystać z bibliotek oraz tworzyć je: KP6_WG1, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6

Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, implementować i analizować programy obiektowe w języku C++: KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6

Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosuje najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego: abstrakcję, hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm. Potrafi stworzyć poprawną hierarchię dziedziczenia klas do zadanego problemu modelowania rzeczywistości: KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UW11, KP6_UK1

Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programisty-twórcy klas oraz programisty-klienta podczas realizacji projektu programistycznego w paradygmacie obiektowym: KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UU1, KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)