Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania strukturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1PPSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania strukturalnego
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu jest wielokierunkową: (*) zapoznanie studentów z metodami programowania strukturalnego, (*) wykształcenie w studentach zdolności do praktycznego zastosowania elementów programowania strukturalnego, (*) przygotowanie studentów do implementacji programów komputerowych w języku programowania C.

Nauczyć podstaw i metodologii programowania imperatywnego, umiejętność programowania w języku C z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania pamięcią, podprogramów, rekurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i zdalnie

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 wykładów, 30 laboratorium, 30 ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład, analiza rozwiązań, dyskusja, rozwiązanie przykładów, praca laboratoryjna, praca domowa, ćwiczenia

Punkty ECTS: 7

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów - 3.2 ECTS

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych 30 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- czas trwania zaliczenia i egzaminu 5 godz.

2. o charakterze praktycznym 2.3 ECTS

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia - 20 godz.

- Przygotowanie sprawozdań, prac laboratoryjnych 20 godz.

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Marek Tłuczek. Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. Helion, 2011

2. Steve Summit. Programowanie w języku C. FAQ. Helion, 2003

Literatura pomocnicza

- https://www.programiz.com/c-programming/

- https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm

- https://www.w3schools.in/c-tutorial/

- https://www.guru99.com/c-programming-tutorial.html

- https://www.arturpyszczuk.pl/files/c/pwc.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=YaRPGzOy_WY&list=PL0oxIZsFGA4EAxDvx1PNzNAlr8g4xi3XP

- http://dma.vgtu.lt/c.htm

- https://www.youtube.com/playlist?list=PL7KBbsb4oaOn6ekuNGqZxl4-U_Ox81qTx

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 Dysponuje wiedzą w zakresie wykonania podstawowych obliczeń matematycznych.

KP6_WG3 Zna pojęcie algorytmu oraz zasady projektowania i analizy algorytmów.

KP6_WG4 Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki strukturalnego programowania.

KP6_WG5 Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych w logicznych i fizicznych strukturach danych.

KP6_WG6 Zna narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych.

KP6_UW3 Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania.

KP6_UW4 Wykorzystuje strukturalny język programowania do rozwiązania określonego typu zadań.

KP6_UW5 Samodzielnie implementuje algorytmy stosując odpowiednie elementy strukturalnego języka programowania.

KP6_UW6 Potrafi zaimplementować znane algorytmy w strukturalnym języku programowania.

KP6_UW11 Posługuje się posługuje się API, umie wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia, testowania oprogramowania.

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UK3 Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji w zakresie IT

KP6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań w zakresie IT

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)