Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2IO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

- wykład: 15 h

- laboratorium: 15 h

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

- Udział w wykładach: 15 x 1 = 15 h

- Udział w laboratoriach: 15 x 1 = 15 h

- Przygotowanie do zajęć - wykład: 5 h

- Przygotowanie do zajęć i zadania domowe - laboratorium: 15 h

- Studiowanie literatury: 5 h

- Przygotowanie do zaliczenia: 5 h

- Obecność na zaliczeniu: 2 h

- Udział w konsultacjach: 7 h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 39 h / 1,3 ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 h / 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Sommerville, "Inżynieria oprogramowania", WNT, 2003

- P. Bourque, R.E. Fairley, "Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)", Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014, dostępna on-line [https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering]

- A. Kobyliński, "Modele jakości produktów i procesów programowych", Oficyna wydawnicza SGH, 2005

- S. Wrycza, P. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych", Helion, 2005

- H. Kniberg, M. Skarin, "Kanban and Scrum: Making the Most of Both", InfoQ, 2009, dostępna on-line [https://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook/]

Literatura uzupełniająca:

- OMG, "OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1", 2017, dostępna on-line [https://www.omg.org/spec/UML]

- M. Chrapko, "CMMI: doskonalenie procesów w organizacji", PWN, 2010

- J. Cogswell, "Tworzenie użytecznego oprogramowania", MIKOM, 2005

- St. Szejko "Metody wytwarzania oprogramowania", MIKOM, 2002

- czasopisma specjalistyczne IEEE Software, e-Informatica Software Engineering Journal itp.

Efekty uczenia się:

- Zna procesy i wybrane modele cyklu życia oprogramowania i systemów informatycznych. KP6_WG10, KP6_WG6, KP6_WK2, KP6_KK1

- Zna wybrane podejścia do rozwijania systemów i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. KP6_WG10, KP6_WG6, KP6_WK1

- Zna podstawy obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML. KP6_WG10, KP6_WG6

- Potrafi określić i przeanalizować wymagania dotyczące nieskomplikowanego systemu informatycznego a następnie opracować elementy specyfikacji wymagań i dokumentacji projektowej. KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_KR1

- Potrafi sporządzić wybrane modele na potrzeby analizowania i projektowania prostego systemu informatycznego. KP6_UK3, KP6_UW11

- Potrafi przygotować raport i prezentację przedstawiające wyniki analizy i projektowania systemu informatycznego. KP6_UK2, KP6_UK3

- Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. KP6_UU1

- Dostrzega i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności informatyka. KP6_KO1, KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parfieniuk
Prowadzący grup: Marek Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parfieniuk
Prowadzący grup: Marek Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)