Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie IT projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2ITP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0688) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technologie informacyjno-komunikacyjne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie IT projektami
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Język angielski 1000-IS1-1ANG

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość podstaw technologii informacyjnych, języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie interfejsu używanego oprogramowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazywanie podstawowych umiejętności prowadzenia projektów u ujęciu znanych metodyk zarządzania projektami informatycznymi.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_9, IT w zagadnieniach zarządzania

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: Język angielski

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: po 15 godz. dla wykładu, laboratoriów i projektu

Metody dydaktyczne: Wykład, rozwiązanie przykładów, dyskusja, praca samodzielna, ćwiczenia, prace domowe, metoda projektów, burza mózgów

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach (godz.) 15

udział w laboratoriach (godz.) 15

udział w projekcie (godz.) 15

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim (godz.) 10

zapoznanie się z oprogramowaniem (godz.) 10

przygotowanie do prezentacji prac (godz.) 15

przygotowanie do zajęć i raportów (godz.) 20

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godz. 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 100 godz. 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

=Phillips, Joseph.: Zarządzanie projektami IT / Joseph Phillips ; [tł. Michał Lipa z wykorzystaniem fragmentów książki "Zarządzanie projektami IT" w tł. Piotra Pilcha, Michała Lipy oraz Mikołaja Szczepaniaka]. Gliwice : Helion, cop. 2011. 528 s. :

=Henrik Kniberg, Mattias Skarin. Kanban and Scrum: making the most of both. Enterprise Software Development Series infoQ

https://moodle2019-20.ua.es/moodle/pluginfile.php/2249/mod_resource/content/2/kniberg-kanban-and-scrum.pdf

=Manifest programowania zwinnego. https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html

https://agilemanifesto.org/principles.html

=John C. Goodpasture. Project Management the Agile Way. Making it Work in the Enterprise. 2nd edition. J.ROSS publishing. 2016, 393 s.

http://projanco.com/Project%20Management%20the%20Agile%20Way%20Making%20It%20Work%20in%20the%20Enterprise,%202nd%20Edition.pdf

Literatura pomocnicza

Szyjewski, Zdzisław.: Zarządzanie projektami informatycznymi : Zdzisław Szyjewski. Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2001. 302 s.

Efekty uczenia się:

KP6_WK2 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania usługami IT

KP6_UW3 Samodzielnie potrafi zaprojektować rozwiązanie zarządzania IT usługami.

KP6_UW16 Umie praktycznie stosować wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UK2 Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KP6_UK3 Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z zakresu zarządzania IT usługami oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UO1 Potrafi pracować w zespole przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu.

KP6_KK1 Określa priorytety i kolejność swoich działań

KP6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności

KP6_KR1 Rozumie konieczność przestrzegania zasad prawnych związanych korzystaniem oprogramowania

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia projektu: zaliczenie - aktywność, obrona i prezentacja pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)