Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja człowiek- maszyna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2KCM
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja człowiek- maszyna
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student potrafi posługiwać się językiem angielskim oraz posiada podstawowe umiejętności z zakresu IT.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 laboratorium, 15 wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, laboratorium, analiza przypadków biznesowych, dyskusja, rozwiązanie przykładów, recenzja, obrona prac.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 33 godzin (1,3 ECTS) :

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w laboratorium 15 godz.

- czas trwania zaliczenia 1 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 40 godzin (1.6 ECTS)

- Przygotowanie się studenta do zajęć, zaliczenia 30 godz.

- Przygotowanie sprawozdań 10 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Alan Dix, etc. Human Computer Interaction Third Edition.

https://www.booksfree.org/wp-content/uploads/2019/04/Human_computer_interaction.zip

2. Kamil Skorulski. Technologie informacyjno-komunikacyjne i cyfryzacja a funkcjonowanie instytucji publicznych (Nr systemowy 000634420)

Literatura pomocnicza

1. Matthias Rauterberg. Introduction into Human-Computer Interaction. 1998

https://rauterberg.employee.id.tue.nl/publications/HCI-tutorial.pdf

Efekty uczenia się:

Absolwent zna pojęcie potrzeby łączności interfejsu oraz algorytmu w procesie tworzenia komunikacji człowiek maszyna - KP6_WG1, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG8, KP6_WG9,

Umiejętności, absolwent potrafi

KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW11, KP6_UW14 - samodzielnie zaprojektować algorytmy komunikacji oprogramowania z użytkownikiem w wybranym środowisku, wykonać jego implementację wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia (w tym i pracującego w Internecie)

KP6_UK1 - posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2, w tym terminologią informatyczną dla posługiwania się środowiskiem wytwórczym

KP6_UK2, KP6_UK3 –zgłosić prezentację zaprojektowanego zagadnienia informatycznego w języku polskim

KP6_UO1, KP6_UO2 - pracować w zespole programistycznym przy opracowaniu wymagań dla interfejsu systemu informatycznego realizując wspólne projekty

KP6_UU1 - samodzielnie planować rozwój własny w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji dla użycia metodyk opracowania projektów interfejsów

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 starannego określania priorytetów i ustalania właściwej kolejności podejmowanych działań przy projektowaniu i realizacji prototypów interfejsów

KP6_KO1 do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym przy projektowaniu I realizacji prototypów interfejsów

KP6_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych przy projektowaniu i realizacji prototypów interfejsów

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia wykładu : zaliczenie na ocenę - w formie odpowiedzi na pytania

Forma zaliczenia laboratorium: zaliczenie – średnia ważona ocen prac semestrowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów i kształcenie praktycznych umiejętności stopniowego tworzenia i analizy interfejsów systemów informatycznych. Podstawowe tematy - analiza potrzeb użytkowników, tworzenie makiet interfejsów i ich ocena.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 laboratorium, 15 wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, laboratorium, analiza przypadków biznesowych, dyskusja, rozwiązanie przykładów, recenzja, obrona prac.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta -- 33 godzin (1,3 ECTS) :

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w laboratorium 15 godz.

- czas trwania zaliczenia 1 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 40 godzin (1.6 ECTS)

- Przygotowanie się studenta do zajęć, zaliczenia 30 godz.

- Przygotowanie sprawozdań 10 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Alan Dix, etc. Human Computer Interaction Third Edition.

https://www.booksfree.org/wp-content/uploads/2019/04/Human_computer_interaction.zip

2. Kamil Skorulski. Technologie informacyjno-komunikacyjne i cyfryzacja a funkcjonowanie instytucji publicznych (Nr systemowy 000634420)

Literatura pomocnicza

1. Matthias Rauterberg. Introduction into Human-Computer Interaction. 1998

https://rauterberg.employee.id.tue.nl/publications/HCI-tutorial.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)