Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie aplikacji mobilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2TAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie aplikacji mobilnych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada wiedzę języka Java, ma wiedzę o prace z bazami danych, ma znajomość języka angielskiego (w tym i wyrazów w zakresie IT).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom wiedzy teoretycznej a w większości praktycznej dla tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu kursu będzie tworzona Android aplikacja posiadająca elementy prostego interfejsu i wprowadzenia danych.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresów:

• Język angielski

• Język jAVA

• bazy danych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 laboratorium, 15 projekt

Metody dydaktyczne: Analiza przypadków biznesowych, praca laboratoryjna, projekt

Punkty ECTS: 3

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów 1.17 ECTS

- udział w zajęciach laboratoryjnych 15 godz.

- udział w zajęciach projektowych 15 godz.

- czas trwania zaliczenia 4 godz.

Udział w konsultacjach 1 godz.

2. o charakterze praktycznym 1.83 ECTS

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 35 godz.

- Przygotowanie sprawozdań, projektu 15 godz.

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Tworzenie interfejsu użytkownika.

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-interface--ud834

2. Opracowanie metod wprowadzenia danych:

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-input--ud836

Literatura pomocnicza

Android Studio https://developer.android.com/studio/intro

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania.

KP6_WG5 Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych.

KP6_WG6 Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych.

KP6_WG9 Zna podstawowe zagadnienia w dziedzinie sztucznej inteligencji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, komunikacji człowiek-komputer.

KP6_WG10 Zna podstawy inżynierii oprogramowania.

KP6_WG11 Zna podstawowe metody techniki i elementy architektury systemów rozproszonych, podstawowe założenia programowania równoległego i rozproszonego, podstawowe modele obliczeń równoległych i rozproszonych.

KP6_WK1 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z informatyką. Zna podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu komputerowego.

KP6_WK2 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UW3 Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania, potrafi przeprowadzić analizę złożoności danego algorytmu.

KP6_UW4 Wybiera odpowiedni paradygmat i język programowania do rozwiązania określonego typu zadań.

KP6_UW5 Samodzielnie implementuje algorytmy stosując odpowiednie elementy wybranego języka programowania.

KP6_UW7 Potrafi zaprojektować i zoptymalizować bazę danych zgodnie ze specyfikacją, umie efektywnie wyszukiwać żądane informacje w istniejących bazach danych, potrafi zaimplementować bazę danych w wybranym systemie baz danych.

KP6_UW11 Posługuje się wzorcami projektowymi, posługuje się API, umie wykorzystać narzędzia wspomagające proces tworzenia, testowania i debugowania oprogramowania.

KP6_UW13 Potrafi tworzyć oprogramowanie typu klient-serwer.

KP6_UW14 Wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie.

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

KP6_UU2 potrafi śledzić i przyswajać sobie nowe narzędzia i metody informatyczne

KP6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

Sposób weryfikacji efektów - zaliczenie przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom wiedzy praktycznej dla tworzenia aplikacji mobilnych. W ciągu kursu będą tworzone Android aplikacji z funkcjonalnością tematów przedmiotu.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresów:

• Język angielski

• Język jAVA

• bazy danych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 laboratorium, 15 projekt

Metody dydaktyczne: Analiza przypadków biznesowych, praca laboratoryjna, projekt

Punkty ECTS: 3

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów 1.3 ECTS (32.5 godz.)

- udział w zajęciach laboratoryjnych 15 godz.

- udział w zajęciach projektowych 15 godz.

Udział w konsultacjach 2.5 godz.

2. o charakterze praktycznym 3 ECTS

- Przygotowanie się do zajęć, 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Tworzenie interfejsu użytkownika.

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-interface--ud834

2. Opracowanie metod wprowadzenia danych:

https://www.udacity.com/course/android-basics-user-input--ud836

3. Android Studio https://developer.android.com/studio/intro

Literatura pomocnicza

SQLite Database for Android - Full Course https://www.youtube.com/watch?v=312RhjfetP8

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)