Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowania automatów i języków formalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3ZAJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowania automatów i języków formalnych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami programowania. Wprowadzane są modele obliczeniowe taki jak automaty skończone, automaty ze stosem oraz maszyny Turinga. Student poznaje również zagadnienia teorii języków formalnych: języki oraz gramatyki regularne, bezkontekstowe, kontekstowe oraz nieograniczone.

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Informatyka

Rok studiów / semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Podstawy logiki i teorii mnogości, Algorytmy i struktury danych, Matematyka dyskretna,

Wykład: 30 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań. Samodzielne oraz grupowe rozwiązywania zadań i tworzenie projektów programistycznych podczas laboratoriów.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 30h

- laboratorium 15h

- przygotowanie projektu 25h

Zapoznanie z literaturą: 8h

Przygotowanie do egzaminu: 15h

Czas trwania egzaminu: 4h

Udział w konsultacjach: 3h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 2,6 ECTS

o charakterze praktycznym: 70, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Homenda W., Elementy teorii automatów i lingwistyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 - Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie logiki i matematyki dyskretnej, algebry i analizy matematycznej - kolokwium / egzamin

KP6_WG3 - Zna pojęcie algorytmu oraz zasady projektowania i analizy algorytmów - kolokwium / egzamin

KP6_WG9 - Zna podstawowe zagadnienia w dziedzinie sztucznej inteligencji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, komunikacji człowiek-komputer - kolokwium / egzamin

KP6_UW1 - Potrafi stosować metody algebry: prowadzić proste rozumowania wewnątrz teorii podstawowych struktur algebraicznych, stosować aparat macierzowy do rozwiązywania problemów - kolokwium / egzamin

KP6_UW3 - Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania, potrafi przeprowadzić analizę złożoności danego algorytmu kolokwium / egzamin

KP6_UW10 - Potrafi opisać problemy wyrażone w języku naturalnym w terminologii sztucznej inteligencji - - kolokwium / egzamin

KP6_UW12 - Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu języków formalnych do rozwiązywania zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, formułowania algorytmów i projektowania systemów informatycznych - projekt/ kolokwium / egzamin

KP6_UK3 - Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski - projekt kolokwium / egzamin

KP6_UU1 - Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji - kolokwium / egzamin

KP6_KK1 - Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań - kolokwium / egzamin

KP6_KO1 - Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym - projekt /kolokwium / egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: laboratoria - projekt programistyczny oraz kolokwium, wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lesiński
Prowadzący grup: Wojciech Lesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.