Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3IFE
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumenty finansowe
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka finansowa 0600-ES1-2MF
Statystyka opisowa 0600-ES1-1SO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami instrumentów finansowych, modelami ich wyceny oraz metodami szacowania ryzyka.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: Matematyka finansowa, Statystyka opisowa

wykład 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do zaliczenia i udział w nim 10h = 10h

prace domowe 30h = 30h

przygotowanie do kolokwium 20h = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: nie dotyczy

Literatura:

Czekaj J. (i in.): Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.

Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa, wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe typy instrumentów finansowych.K_IE1A_W12, K_IE1A_W14

Zna metody wyceny wybranych instrumentów finansowych.K_IE1A_W12, K_IE1A_W14

Umie wyznaczyć wartość teoretyczną wybranych instrumentów finansowych.K_IE1A_U25

Potrafi oszacować ryzyko poznanych instrumentów finansowych.K_IE1A_U25

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)