Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2SOP
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapozać z podstawami działania, konfiguracji i administracji różnych systemów operacyjnych, w szczególności systemów klasy Unix. Nauczyć rozwiązywania podstawowych problemów związanych z pracą systemu komputerowego w środowisku wielozadaniowym z wykorzystaniem wszystkich jego zasobów takich jak pamięć, czas procesora, zasoby dyskowe itp.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Architektura systemów komputerowych (podstawowa wiedza na temat budowy systemów komputerowych), Podstawy programowania strukturalnego (umiejętność programowania w języku C)

Wykład: 30h Laboratorium: 30h

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne z dużą ilością praktycznych zadań (skryptów, programów) do wykonania indywidualnie lub w małej grupie

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 10h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 5h

Udział w konsultacjach: 13h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004.

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003.

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005.

C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002.

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna najpopularniejsze systemy operacyjne i potrafi wskazać główne różnice pomiędzy nimi. KA6_WG10

Zna działanie podstawowych poleceń systemowych oraz programów narzędziowych w systemie Unix. KA6_WG10

Potrafi scharakteryzować pojęcie procesu w systemie operacyjnym. KA6_WG10

Rozumie działanie wybranych algorytmów szeregowania zadań . KA6_WG10

Potrafi wymienić główne zadania związane z administracją systemów operacyjnych. KA6_WG5, KA6_WG10

Potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi dostępnymi w systemach typu Unix. KA6_UW13, KA6_UK1

Zna praktyczne metody pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych w postaci elektronicznej. KA6_UW13

Umie wykorzystać możliwości systemu operacyjnego do automatyzacji zadań. KA6_UW13

Potrafi programować proste skrypty powłoki systemowej. KA6_UW13

Potrafi administrować zasobami systemu komputerowego w celu ich optymalnego wykorzystania. KA6_UW13

Umie korzystać z dokumentacji systemu operacyjnego oraz programów narzędziowych. KA6_UW13, KA6_UK1

Potrafi korzystać z wieloużytkownikowych systemów operacyjnych oraz administrować nimi. KA6_UO2

Rozumie konieczność stałego podnoszenia swojej wiedzy w zakresie nowych technologii związanych z systemami operacyjnymi. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:egzamin. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach laboratoryjnych to 20% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naumowicz
Prowadzący grup: Adam Naumowicz, Piotr Stomma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)