Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-1ALG-23
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią analityczną
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiada podstawową wiedzę z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Liczby zespolone, postać algebraiczna i trygonometryczna, działania na liczbach zespolonych. Rachunek macierzowy, rząd macierzy. Wyznaczniki, ich własności i zastosowanie. Układy równań liniowych, metoda eliminacji Gaussa i wzory Cramera. Elementy geometrii analitycznej w zakresie niezbędnym w pracy informatyka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Przedmioty wprowadzające: brak

Wykład: 30 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoria, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach:

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- ćwiczenia 5 godz.

Zapoznanie z literaturą: 5 godz.

Prace domowe: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 8 godz.

Czas trwania egzaminu: 4 godz.

Udział w konsultacjach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 68 godz., 2.7 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 godz., 2,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GIS, 2008.

2. Z. Skoczylas i T. Jurewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GIS, 2008.

Literatura uzupełniająca

1. W Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, PWN 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Rozumie konstrukcje ciała liczb zespolonych i zna własności działań na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej i trygonometrycznej. KP6_WG1

2. Zna podstawowe pojęcia dotyczące wyznaczników i ich zastosowanie. KP6_WG1

3. Zna podstawowe twierdzenia dotyczące układów równań liniowych i pojęcie rzędu macierzy. KP6_WG1

4. Zna i rozumie pojęcie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego. KP6_WG1

5. Zna równanie prostej i płaszczyzny. KP6_WG1

Umiejętności

1. Potrafi wykonywać działania na liczbach zespolonych w postaci ogólnej i w postaci trygonometrycznej i prowadzić proste rozumowania dotyczące liczb zespolonych. KP6_UW1

2. Umie dodawać, mnożyć macierze oraz znajdować macierz odwrotną do danej macierzy kwadratowej i stosować aparat macierzowy do rozwiązywania problemów. KP6_UW1

3. Potrafi obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej 3 i 4 stopnia. KP6_UW1

4. Umie rozwiązywać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa oraz stosując wzory Cramera. KP6_UW1

5. Umie obliczyć iloczyny skalarny i mieszany i zastosować je do badania położenia wektorów w przestrzeni trójwymiarowej. KP6_UW1

6. Umie rozwiązywać przykłady dotyczące wzajemnego położenia punktów, prostych i płaszczyzn. KA6_UW1

7. Wykorzystuje logikę matematyczną do opisu i weryfikacji faktów i stosuje

zarówno rozumowanie indukcyjne jak i rozumowanie dedukcyjne przy rozwiązywaniu zadań z algebry i geometrii analitycznej. KP6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)