Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-2ANC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia codzienności
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu antropologii codzienności.

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy, antropologia jedzenia, czy płeć i codzienność. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 Przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 35 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin;

– konsultacje – 50 godzin;

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 godzin, co odpowiada 2,5 punktu ECTS

Literatura:

2. Codzienność jako kategoria antropologiczna

a) Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii (fragment), [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 24-30.

b) Pojęcie codzienności str. 99-114, w: pod red. B. Mateja-Jaworska, M. Zawodna Stephan, Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne.

Tekst dostępny pod adresem:

https://press.amu.edu.pl/pl/badania-zycia-codziennego-w-polsce-rozmowy-niecodzienne-5424.html

3. Egzystencjalny wymiar codzienności

a) Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

4. Heterotopie i nie-miejsca jako przestrzenie w których rozgrywa się codzienność

a) M. Auge, Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty

b) D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria s. 7-27

5. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie, opis, omówienie i interpretacja. (Projekt nr 1)

6. Krajobrazy pustki

a) J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, s.73-82 (w:) pod red. A. Zeidler Janiszewska, Pisanie miasta-czytanie miasta.

b) D. Majkowska Szajer, Opuszczone.com, s. 206-223, (w:) pod red. D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria.

c) M. Czapiga, Zwijanie przestrzeni-rzecz o krajobrazach pustki,

7. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie i opis. (Projekt 2)

8. Antropologia rzeczy.

a) T. Rakowski, Antropologia rzeczy. Wprowadzenie.

Tekst dostępny pod linkiem:

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw_no_99172

b) M. Bogunia - Borowska, Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrzeni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych s. 109-128, (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

c) R. Sulima, Telefon komórkowy – busola codzienności, s. 197-214, (w:), pod red. W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów.

9. Antropologia rzeczy -samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć. (Projekt 3)

10. Życie codzienne zapisane w fotografiach

a) Joanna Maria Garbula, Życie codzienne zapisane w fotografiach:analiza fotografii jako materiału empirycznego

b) Anna Niedźwiedź, Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej.

11. Fotografia – samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć. (Projekt 4)

12. Dieta i tożsamość.

a) Mariola Bieńko, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, s. 281-291 (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

13. Antropologia codzienności i samochód

a) Urry John, 2008, Życie za kółkiem, tłum. Paulina Polak, [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 411-429.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W16):

a) znają podstawy metod badawczych wykorzystywanych w antropologii codzienności;

b) zna przykłady badań z zakresu antropologii codzienności.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U03, K_U06, K_U07):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią podejmować interpretację zjawisk codziennych;

c) potrafią twórczo formułować własne pomysły interpretacyjne dotyczące życia codziennego.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K03):

a) posiadają wrażliwość interpretacyjną zjawisk codziennych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę. Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć, prezentacje własnych poszukiwań antropologicznych oraz znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy, antropologia jedzenia, czy płeć i codzienność. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 Przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 35 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin;

– konsultacje – 50 godzin;

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 godzin, co odpowiada 2,5 punktu ECTS

Literatura:

2. Codzienność jako kategoria antropologiczna

a) Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii (fragment), [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 24-30.

b) Pojęcie codzienności str. 99-114, w: pod red. B. Mateja-Jaworska, M. Zawodna Stephan, Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne.

Tekst dostępny pod adresem:

https://press.amu.edu.pl/pl/badania-zycia-codziennego-w-polsce-rozmowy-niecodzienne-5424.html

3. Egzystencjalny wymiar codzienności

a) Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

4. Heterotopie i nie-miejsca jako przestrzenie w których rozgrywa się codzienność

a) M. Auge, Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragmenty

b) D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria s. 7-27

5. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie, opis, omówienie i interpretacja. (Projekt nr 1)

6. Krajobrazy pustki

a) J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Antropologia pustych przestrzeni, s.73-82 (w:) pod red. A. Zeidler Janiszewska, Pisanie miasta-czytanie miasta.

b) D. Majkowska Szajer, Opuszczone.com, s. 206-223, (w:) pod red. D. Czaja, Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria.

c) M. Czapiga, Zwijanie przestrzeni-rzecz o krajobrazach pustki,

7. Samodzielne poszukiwanie przestrzeni o których była mowa na poprzednich zajęciach. Sfotografowanie i opis. (Projekt 2)

8. Antropologia rzeczy.

a) T. Rakowski, Antropologia rzeczy. Wprowadzenie.

Tekst dostępny pod linkiem:

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw_no_99172

b) M. Bogunia - Borowska, Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrzeni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych s. 109-128, (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

c) R. Sulima, Telefon komórkowy – busola codzienności, s. 197-214, (w:), pod red. W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów.

9. Antropologia rzeczy -samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć. (Projekt 3)

10. Życie codzienne zapisane w fotografiach

a) Joanna Maria Garbula, Życie codzienne zapisane w fotografiach:analiza fotografii jako materiału empirycznego

b) Anna Niedźwiedź, Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej.

11. Fotografia – samodzielny projekt w oparciu o tekst z poprzednich zajęć. (Projekt 4)

12. Dieta i tożsamość.

a) Mariola Bieńko, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, s. 281-291 (w:) pod red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego.

13. Antropologia codzienności i samochód

a) Urry John, 2008, Życie za kółkiem, tłum. Paulina Polak, [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 411-429.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)