Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania komunikacyjne w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-2ZNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalizacyjne
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot w formie laboratoriów łączy wiedzę na temat strategii i procedur zachowań komunikacyjnych w mediach cyfrowych w oparciu o wybrane teksty i działania praktyczne. Podczas laboratoriów studencie przeprowadzają krytyczną analizę przykładów online za pomocą narzędzi badawczych. Materiał teoretyczny ma inspirować studentów do krytycznej analizy strategii komunikowania w mediach cyfrowych oraz ich schematów działania, a także do tworzenia kreatywnych rozwiązań praktycznych związanych z wykorzystaniem tychże strategii nowych mediów: kultura narcystyczna, kultura memów, praktyki tożsamościowe, polisensoryczność. Literatura przedmiotu jest konfrontowana z krytyczną analizą (case studies) przykładów wspomnianych strategii komunikowania w postacie indywidualnych i/lub grupowych prac praktycznych studentów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, moduł 7b: Przedmioty specjalizacyjne - komunikowanie w mediach cyfrowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rok/semestr studiów: II rok/3 semestr (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne: Komunikacja kulturowa, Komunikacja medialna, Antropologia mediów - zakres podstawowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h laboratorium.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (laboratoriach) - 30 h

Udział w konsultacjach stacjonarnych i/lub online - 3 h

Przygotowanie do zajęć - 14 x 3 h = 42 h

Wykonanie projektu zaliczeniowego - 30 h

Razem: 105 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h/1.25 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 72 h/2.75 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strategiami i narzędziami zachowań komunikacyjnych w mediach cyfrowych, badawczymi metodami ich opisu i ich wpływem na obszary współczesnej nauki o komunikowaniu społecznym i mediach oraz najnowszymi trendami w rozwoju metod komunikacji w internecie, mediach społecznościowych, grach online i systemach rzeczywistości wirtualnej w formie praktycznej. Studenci analizują zjawiska i procesy komunikowania w nowych mediach, charakterystykę i specyfikę zachowań komunikacyjnych podmiotów on-line, relacje między osobowością realną i wirtualną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Grudzień, Komunikacja internetowa w ujęciu werbalnym i niewerbalnym, Młoda Humanistyka nr 2/2017, s. 1-12.

A. E. Taper, Gry MMORPG - cechy, możliwości, zagrożenia, Media i Społeczeństwo nr 1/2011, s. 180-193.

B. Przywara, I Leonowicz-Bukała, Bądźmy w kontakcie. Współczesna cyfrowa komunikacja permanentna, Zeszyty Prasoznawcze, tom 63, nr 3, Kraków 2020, s. 10-31.

E. Musiał, Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni (w:) H. Batorowska, E. Musiał, Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2017, s. 226-235.

I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjno-językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 99–154.

K. Bałuk, Do licha ileż tu informacji - infografika jako gatunek dziennikarski (w:) I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.) Dziennikarstwo i media, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, s. 153-174.

K. Forst, Facebook we współczesnym świecie komunikacji społecznej, (w:) K. Doktorowicz (red.), Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, s. 37–55.

M. Brzezińska-Waleszczyk Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, Studia Medioznawcze, nr 4/2015, s. 67-78.

M. du Vall, Infoaktywizm. Strategie komunikacyjne społeczników ery cyfrowej, (w:) M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 1-13.

M. Górska-Olesińska, CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne, (w:) E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (red.), Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 209–228.

M. Kaźmierczak, Znak symboliczny w internecie, (w:) E. Szczęsna (red.) Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Universitas, Kraków 2015, s. 35-53.

M. Laskowska, Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki, (w:) M. Biedroń́, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja – (po)rozumienie – obecność́ społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń́ 2012, s. 29-41.

M. Majorek, YouTube jako medium społecznościowe. Videoblog jako narzędzie wspomagania autoekspresji i umacniania więzi społecznych, (w:) M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Universitas, Kraków 2015, s. 133-151.

M. Szpunar, Wizerunek w kulturze narcyzmu, (w:) M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, s. 65-73.

P. Bałdys, Memy, mashupy, viral videos – opisywanie rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej, Media I Społeczeństwo, nr 5/2015, s. 103-117.

S. Juszczyk, Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, Edukacja i dialog, nr 5/2011, s. 42-46.

Literatura uzupełniająca:

A. Szewczyk, Popularność form komunikacji internetowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica nr 27/2011, s. 159-179.

B. Golus, Fenomen rozmów internetowych i ich języka w: M. Kita (red.) Dialog a nowe media, Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego, Katowice 2004, s. 33-41.

E. Struzik, Problem komunikacji w rzeczywistości wirtualnej - nowe wzorce komunikacyjne a problem tożsamości podmiotu, (w:) A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), Człowiek a światy wirtualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 92-107.

E. Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Rabid, Kraków 2000.

J. Strykowska, Znaczenie mediów społecznościowych w procesie komunikowania i uczenia się, (w:) S. Dylak, W. Skrzydlewski (red.), Media. Edukacja. Kultura. W stronę edukacji medialnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań – Rzeszów 2012, s. 321–330.

J. Zawisza-Smejlis, T. Smejlis, Komunikacja w grach MMORPG, (w:) I. Kamińska-Szmaj, T.Piekota, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom 2, Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”, Kraków 2006, s. 717-732.

K. Chmielecki, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapośredniczonej komunikacji wizualnej, (w:) M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Monografia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 298–313.

Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

M.J. Cyrklaff, Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji, (w:) B. Kamińska-Czubała, St. Skórka, E. Piotrowska (red.), Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, s. 187–199.

M. Leszkowicz, Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej, Neodigmata nr 31/32, Poznań 2011, s. 37-55.

P. Nawrocka, Wirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym Analiza terminologiczna wybranych pojęć, Acta Universitas Lodzensis Folia Liborum 1/2020, s. 13-27.

P. Sitarski, Rzeczywistość wirtualna jako medium komunikacyjne, (w:) P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002, s. 43-74

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)