Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-1STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aplikacji VUstat, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 4.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godz.,

udział w ćwiczeniach - 30 godz.,

konsultacje i udział w zaliczeniach - 10 godz.,

przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz.,

przygotowanie do wykładów (studia literatury) - 10 godz.,

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godzin - 2,2 punkty ECTS; o charakterze praktycznym: 65 godzin - 2,6 punkty ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003.

4. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast. wyd.

Uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka matematyczna : przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020,

2. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

3. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000.

6. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast. wyd.

7. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

8. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

Efekty uczenia się:

1ST_W01: Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej. KA7_WG6;

1ST_W02: Zna rozkłady podstawowych statystyk z próby, metody estymacji punktowej i przedziałowej oraz wybrane testy istotności. KA7_WG6;

1ST_U01: Potrafi projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. KA7_UW2;

1ST_U02: Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej. KA7_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium i aktywności na zajęciach (max 70 p.) oraz 50% punktów z projektu (max 30 p.). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)